Advies

EurECO adviseert allerlei instanties op het gebied van natuur, ecologie en milieu. Bij de advisering wordt gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring op het gebied van natuurbehoud en natuurontwikkeling, met name met betrekking tot halfnatuurlijke vegetaties. EurECO beschikt over een uitgebreide bibliotheek terwijl ook steeds de meest recente publicaties worden gebruikt.

Vaak is voor een gerichte advisering onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek kan zich beperken tot een eenmalig ad-hoc onderzoek maar kan ook bestaan uit het volgen van ontwikkelingen onder meer aan de hand van permanente proefvakken. Een dergelijk meerjarig onderzoek, ook wel monitoring genoemd, wordt steeds vaker aanbevolen in MER-rapportages die voorafgaan aan grootschalige ingrepen in het landschap.

Opdrachtgevers zijn overheidsinstanties als ministeries, provincies en gemeenten, maar ook kleinere organisaties en particulieren. De adviezen variëren van beleidsrapporten, ontwikkelingsvisies en beheersplannen tot plannen voor inrichting en beheer van particuliere tuinen.

EurECO treedt ook op als adviseur voor de Commissie voor de milieueffectrapportage. De milieu-effectrapportage is een hulpmiddel bij de besluitvorming over activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen hebben. De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert over de door het bevoegd gezag vast te stellen richtlijnen voor de inhoud van het MER (advies voor richtlijnen) en de beoordeling van het door de initiatiefnemer opgestelde MER (toetsingsadvies).

EurECO adviseert steeds met het doel een positieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu.

Cyril Liebrand van EurECO beschikt over het certificaat Erkend Natuurbeheer.