Aanleg en inrichting

Referentie: elzenrabattenbosAanleg en inrichting van landschapselementen met het oog op vestiging en behoud van inheemse planten dient op de eerste plaats te zijn afgestemd op de van nature aanwezige grondsoort (klei, zand, veen), het voedingsstoffenniveau van de bodem, de grondwaterstand en het toekomstige beheer en onderhoud.

Bij aanleg en inrichting zijn de volgende vier stappen essentieel:

  • inventarisatie van abiotische en biotische omstandigheden
  • ontwerp + beplantingsplan
  • inrichting: inzaai een aanplant
  • beheer- en onderhoudsplan


Praktijkvoorbeeld

Opnieuw in te richten berm In 2001 heeft EurECO, op initiatief van en in samenwerking met beeldend kunstenaar Gijsbert Smit en met Reinout de Groen van het gelijknamig adviesbureau, een plan gemaakt voor de herinrichting van enkele bermen langs de N322 ten zuiden van Zaltbommel. De nieuwe inrichting en de vegetatie die wordt nagestreefd is typisch voor het landschap ten zuiden van Zaltbommel. De inrichting bestaat uit een elzen-broekbos in de vorm van een rabattenbos.Pad met oude laanbomen

Tijdens de verkenning van de omgeving van de N322 werd een elzenbroekbosje aangetroffen dat ernstig verontreinigd was met onder meer asbest. Een grondige sanering bleek nodig en is inmiddels uitgevoerd. Ook voor de herinrichting van dit terrein is een plan opgesteld. Bij de sanering moesten de laanbomen langs het toegangspad naar het elzenbroekbosje worden verwijderd. Bij de herinrichting van het gebied zal ook het pad weer worden hersteld, waarbij ook weer laanbomen worden aangeplant. De gebruikelijke klikmelding leidde tot aanpassingen van het oorspronkelijke plan en daarmee tot een vertraging van de uitvoering. Inmiddels is het graafwerk begonnen. Sanering elzenrabattenbos

Vanaf 1 maart 2004 zullen de bomen en struiken (van autochtone herkomst) worden aangeplant. Als laatste zullen enige delen van het terrein worden ingezaaid met speciale mengsels met inheemse grassen en kruiden. Nadat de aanleg, inrichting, aanplant en inzaai is voltooid gaat een beheerplan in werking. Ook het beheerplan is opgesteld door EurECO.

De herinrichting van de bermen en het deels vergraven elzenbroekbosje beoogt een verhoging van de ecologische waarde van de terreinen. Bovendien vergroot de aanleg van het greppel-systeem in combinatie met een grotere, centraal gelegen plas het waterbergend vermogen van het gebied.