Omvorming

Veel bossen in Nederland zijn aangelegd voor de houtproduktie of het vastleggen van stuifzand. Vaak is slechts één snelgroeiende soort gebruikt, meestal een conifeer. Deze bossen hebben over het algemeen een lage natuurwaarde.
Omvorming van produktiebos naar een meer natuurlijk bos is mogelijk. Hierbij wordt gestreefd naar vestiging van zoveel mogelijk inheemse boomsoorten waarvan op den duur bovendien verschillende leeftijdsklassen voorkomen. De nieuwe boomsoorten horen bij de aanwezige grondsoort en grondwaterstand.
In veel bossen met een natuurbestemming wordt het dode hout niet meer verwijderd. Het dode hout wordt geleidelijk afgebroken. De afbraakprodukten worden vervolgens weer opgenomen voor de groei van de nieuwe bomen en struiken.