Wonen in de natuur

Wie dicht bij huis iets wil doen voor de natuur kan dit doen door op zijn eigen woonerf natuurelementen als houtwallen, hagen en poelen aan te leggen. Voor woonerfverbetering zijn subsidies beschikbaar. De aanleg van deze elementen dient zo goed mogelijk te worden aangepast aan de (van nature) aanwezige grondsoort (klei, zand, veen), het voedingsstoffenniveau van de bodem, de grondwaterstand en het toekomstige beheer en onderhoud.

Bij de aanleg van bovengenoemde natuurelementen zijn de volgende vijf aspecten van belang:

  • inventarisatie van abiotische en biotische omstandigheden
  • ontwerp + beplantingsplan
  • inrichting
  • beheer- en onderhoudsplan
  • subsidies voor aanleg kleinschalige natuurelementen zoals houtwallen, hagen, poelen, solitaire bomen, etc.