Algemeen

Wat doet EurECO?
Ecologisch adviesbureau EurECO richt zich met name op het herstel en de ontwikkeling van verdwenen en sterk afgenomen natuurwaarden in het landschap, in de vorm van advies aan tal van organisaties op het gebied van natuurbehoud, natuurbeheer, natuurontwikkeling en natuureducatie.

De adviezen worden waar nodig onderbouwd met onderzoek. Voor een maximaal rendement van de advisering heeft EurECO voor allerlei biotopen monitoringsystemen opgesteld waarmee de ontwikkelingen worden bestudeerd en geëvalueerd.

Daarnaast verricht EurECO reeds vele jaren onderzoek aan dijken, bermen en oevers en adviseert zij provincies, waterschappen en gemeenten over de inrichting en het beheer van deze groene elementen in het landschap.

Bij de inrichting spelen adviezen over grondgebruik en inzaai een belangrijke rol voor het uiteindelijke resultaat.

Bij de beheeradviezen spelen naast de civieltechnische kwaliteit en de natuurwaarde ook de kosten van het beheer en onderhoud een belangrijke rol. Vaak leidt een advies niet alleen tot een hogere civieltechnische kwaliteit en een hogere natuurwaarde maar nemen daarnaast de beheer- en onderhoudskosten af.