Vegetatietoets dijken

De Wet op de Waterkeringen uit 1995 verplicht alle beheerders van waterkeringen deze eenmaal per vijf jaar te toetsen. De derde toetsingsronde loopt van 2006 tot 2011. De peildatum voor de derde toetsing is 15 januari 2011. De vegetatietoets kan volgens verschillende methoden uitgevoerd. EurECO heeft 5 verschillende methodieken ontwikkeld die verschillen in intensiteit en daardoor in kosten. Welke methode kan worden toegepast hangt onder meer af van de hoeveelheid beschikbare financiën en de gegevens die al bekend zijn.

I Vegetatiescan

 • Quickscan WK I
 • Snelle inventarisatie op basis van de vegetatietypen zoals beschreven in de VTV 2006.
 • Quickscan WK II
 • Snelle inventarisatie op basis van de vegetatietypen zoals beschreven in de VTV 2006,
  – inclusief het uitzetten en opnemen van een minimum aantal permanente proefvakken in de belangrijkste vegetatietypen.
 • Quickscan WK II+
 • Snelle inventarisatie op basis van de vegetatietypen zoals beschreven in de VTV 2006,
  – inclusief het uitzetten en opnemen van een minimum aantal permanente proefvakken in de belangrijkste vegetatietypen
  – inclusief een kartering van een (beperkt) aantal plantensoorten (Flora- en Faunawetsoorten, aandachtssoorten, probleemsoorten, ongewenste soorten).

II Compleet vegetatieonderzoek

 • Vegetatieonderzoek WK nieuw
 • Volledige inventarisatie van de dijkvegetatie, vastleggen en opnemen van permanente proefvakken (0-situatie) en uitwerking onderzoeksgegevens op basis van de vegetatietypen zoals beschreven in de VTV 2006 inclusief een kartering van een (beperkt) aantal plantensoorten (Flora- en faunawetsoorten, aandachtssoorten, probleemsoorten, ongewenste soorten).
  Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd op waterkeringen waarvan geen recentelijke vegetatiegegevens bekend zijn.
 • Vegetatieonderzoek WK vervolg
 • Volledige inventarisatie van de dijkvegetatie aan de hand van in eerder stadium vastgelegde en opgenomen permanente proefvakken (1e, 2e, etc. monitoringronde) en uitwerking onderzoeksgegevens op basis van de vegetatietypen zoals beschreven in de VTV 2006 inclusief een kartering van een (beperkt) aantal plantensoorten (Flora- en faunawetsoorten, aandachtssoorten, probleemsoorten, ongewenste soorten).
  Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd op waterkeringen waarop al minimaal een monitoringronde is uitgevoerd aan de hand van permanente proefvakken.