Watergangen

Watergangen
De totale lengte van de watergangen in Nederland bedraagt circa 245.000 kilometer. Onder waterlopen worden naast de rivieren en beken met een natuurlijke ontstaanswijze ook de kunstmatig aangelegde kanalen en sloten verstaan. De aangelegde watergangen bevinden zich vaak tussen agrarische produktiegronden.
Als gevolg van de intensivering van de agrarische sector in de afgelopen decennia is de milieubelasting van zowel de oever- als de waterplanten sterk toegenomen. Extensivering van het agrarisch gebruik in de directe omgeving van de watergangen en een goed beheer van de oevers en de waterlopen zelf bevordert natuurbehoud en natuurontwikkeling. Hierdoor neemt het ecologisch belang van deze lintvormige elementen in het landschap toe als groeiplaats en leefgebied voor een groot aantal inheemse planten die dieren.
De natuurwaarde van de watergangen en de oevers kan worden bepaald met behulp van een inventarisatie van ofwel alleen de aandachtsoorten ofwel de totale soortensamenstelling.

Onderzoek
Pilot watergangen 2006: uitbreiding met 2 rayonsIn 2005 heeft EurECO een inventarisatie van de 0-situatie van 55 watergangen in 7 rayons in Waterschap Rivierenland uitgevoerd. De inventarisatie bestond uit het vastleggen van permanente proefvakken en het opnemen van de vegetatie op zowel de droge als de natte oever en in het water.
In 2006 is dit onderzoek uitgebreid met 11 watergangen in twee rayons die nu ook onder de verantwoordelijkheid vallen van Waterschap Rivierenland na de fusie met twee hoogheemraadschappen.
In 2008 is in alle negen rayons de eerste monitoringronde uitgevoerd waarin een vergelijking is gemaakt met de 0-situatie in 2005 en 2006.

Liebrand, C.I.J.M. & A.A.M. de Goeij, 2005 en 2006. Inventarisatie van de 0-situatie in 66 watergangen in 9 rayons in Waterschap Rivierenland, 2005 en 2006. In opdracht van Waterschap Rivierenland, Tiel.