Recente projecten

 • Monitoring van de vegetatie op primaire waterkeringen in eigendom en/of beheer bij Waterschap Roer en Overmaas. I.o.v. Waterschap Roer en Overmaas, Sittard
 • Toepassing ‘Veiligheidstoets’ en monitoring van de vegetatie op diverse waterkeringen in beheer bij Waterschap Rivierenland, Waterschap Rijn en IJssel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zie ook lopende projecten.
 • Pilot Jakobskruiskruid. Monitoring van de ontwikkeling van Jakobskruiskruid in een proefproject met diverse beheervormen en enkele bestrijdingsmiddelen. I.o.v. Waterschap Rivierenland, Tiel. Zie ook lopende projecten
 • Pilot differentiatie in maaibeheer van watergangen. Monitoring van de vegetatie van 66 watergangen in werkgebied van Waterschap Rivierenland ten behoeve van evaluatie differentiatie in maaibeheer op oever- en watervegetatie. I.o.v. Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Advisering ten behoeve van kapbeleid van gemeente Venlo in de wijk Meuleveld II. I.o.v. particulier.
 • Veiligstellingplan Rapunzelklokje bij sluizencomplex Weurt. In opdracht van BAM Wegen bv, regio Oost, Apeldoorn. Inventarisatie wettelijk beschermde plantensoort Rapunzelklokje op sluizencomplex Weurt en advisering ten behoeve van het behoud van de soort en de ontwikkeling van een levensvatbare populatie in een optimaal ingericht en beheerd biotoop.
 • Inrichtingsplan A2. Aanbevelingen voor inbreng natuur en ecologie in het programma van eisen bij de inrichting van een deel van de A2. I.o.v. Dienst Landelijk Gebied, Arnhem.
 • Actieplan Stroomdalflora. I.o.v. en i.s.m. Provincie Gelderland. De stroomdalflora, specifiek voor het rivierengebied, is de laatste decennia sterk achteruit gegaan. Getroffen maatregelen lijken het tij (nog) niet te kunnen keren. Tegelijkertijd staan er allerlei zaken in het rivierengebied te gebeuren die nieuwe kansen maar ook bedreigingen met zich mee kunnen brengen. Daarom is het de hoogste tijd om de stand van zaken in beeld te brengen en beschermingsstrategieën voor de toekomst te ontwikkelen.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden voor verplaatsing van een waardevolle vegetatie op de taluds van de Verbindingsweg te Maarssen. I.o.v. StEA Utrecht (i.o.v. gemeente Maarssen).
 • Vegetatieonderzoek aan de hand van permanente proefvakken in een aantal natuurontwikkelingsprojecten (‘nieuwe natuur’) langs de grote rivieren. I.o.v. Natuurbalans (i.o.v. RIZA, Leliestad).
 • Monitoring ecologisch rietbeheer. I.o.v. enkele waterschappen.
 • Haalbaarheidsonderzoek: herstel dagvlinderstand door verbetering landschap en vegetatie en door (ecologisch verantwoorde) herintroductie. I.o.v. particulier en gemeente.
 • Bermproject N322. Inrichting en beheer van enkele bermen langs de N322. I.o.v. Provincie Gelderland.
 • Herstel, inrichting en beheer van bosperceel. I.o.v. particulier.
 • Opstellen van document Veiligheidstoets en monitoring van de vegetatie op waterkeringen in beheer bij Uitwaterende Sluizen, samen met P.H. Nieuwboer werkzaam bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. I.o.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam.
 • Evaluatie van natuurvriendelijk maaibeheer langs rijkswegen in Limburg, 1993-2001, herhalingsonderzoek. I.o.v. Rijkswaterstaat Directie Limburg.
 • Beheersplan voor Weide Oude Rijnstrangen. I.o.v. Provincie Gelderland.
 • Inventarisatie ten behoeve van herstel Nieuw Fort Sint Andries. I.o.v. Provincie Gelderland. # Bosonderzoek: tweede opname van de ondergroei van bossen in het Meetnet Bosvitaliteit. I.o.v. Expertisecentrum van Ministerie van L.N.V.
 • Bosonderzoek: tweede opname van de ondergroei in 14 level II locaties van het EU meetnet voor de monitoring van bossen. I.o.v. ALTERRA, Wageningen.
 • Onderzoek naar de ecologische waarden van de Javabuurt in Nijmegen. I.o.v. gemeente Nijmegen.
 • Luchtfoto-interpretatie ten behoeve van Ecotopenkartering Rijntakken-Oost. I.o.v. Grontmij Geogroep bv. Ten behoeve van Rivier-Ecotopen-Stelsel, onderdeel van Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels, RIZA, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Onderzoek (inclusief herhaling in jaar na eerste onderzoek) van probleemsoorten langs de A 73. I.o.v. Rijkswaterstaat Dienstkring Venlo-Wegen.
 • Onderzoek en beschrijving van de vegetatie op de Maasbandijk traject Heumen, 0-situatie in jaar voorafgaand aan dijkverbetering. I.o.v. Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Samenstellen van brochure ‘Aanleg en beheer van rivierdijken. Terugkeer van soortenrijk grasland door gerichte maatregelen’. I.o.v. Polderdistrict Groot Maas en Waal en Provincie Gelderland.
 • Inrichting en beheer van een geluidswal tussen woonuitbreiding De Waluwe en de Steenweg in Zaltbommel. I.o.v. Technische Dienst Zaltbommel.