Lijst van publicaties

Selectie van publicaties en rapporten van C.I.J.M. Liebrand*

* in 1984 en 1985 werkzaam bij Provincie Gelderland, van 1985 tot 1996 aan de WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum), vanaf 1996 bij adviesbureau EurECO ecologisch onderzoek & advies. In 1999 gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum op proefschrift ‘Restoration of species rich grasslands on reconstructed river dikes’.

2024

 • Liebrand, C.I.J.M., 2024
  Monitoring grasbekleding normtraject 9-1 Noordelijke Vechtdijk. Monitoring van de grasbekleding aan de hand van permanente proefvakken, 2023. Interne rapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Monitoring van de vegetatie van de Noordelijke Vechtdijk en duiding van de mate van ontwikkeling en de soortenrijkdom van de vegetatie en de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Evers, T., Evers, M. & C.I.J.M. Liebrand, 2024
  240124 Versterking dijktraject regio Den Bosch – bodem en vegetatie (concept), 2023-2024. Interne rapportage Waterschap De Dommel, Boxtel.
  Onderzoek van bodem en vegetatie a.h.v. 10 locaties met 20 proefvakken en toepasbaarheid regionale grond bij versterking dijktraject regio Den Bosch.

2023

 • Liebrand, C.I.J.M. et al, 2023
  Future Dikes Thema 1 vegetatie, bodem en treksterkte – hoofdrapport – finale versie. HWBP-project Future Dikes, 2023. I.o.v. Radboud Universiteit Nijmegen.
  Verslaglegging van vegetatieonderzoek op 103 locaties met een soortenrijke, kruidenrijke grasbekleding en bodem-, wortel- en treksterkteonderzoek op selecties van de 103 locaties.
 • Liebrand, C.I.J.M. et al, 2023
  Future Dikes Thema 0 huidige kennis – hoofdrapport – finale versie. HWBP-project Future Dikes, 2023. I.o.v. Radboud Universiteit Nijmegen.
  Overzicht van huidige kennis op gebied van vegetatie, bodem en erosiebestendigheid van dijken met nadruk op soortenrijke, vaak kruidenrijke dijkvegetaties.
 • Scherpenisse, M.C., C.I.J.M. Liebrand & I. Raemakers, 2023
  Monitoring biodiversiteit waterkeringen 2021-2025. Tussenrapportage 2023. Interne rapportage Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Verslaglegging van de tweede onderzoeksronde in 2023. De volgende en laatste onderzoeksronde vindt plaats in 2025. Het onderzoek betreft de monitoring van het effect van gefaseerd maaibeheer op de biodiversiteit (flora & fauna) op dijken, getoetst aan voortzetting van regulier maaibeheer. Het onderzoek wordt uitgevoerd op 42 locaties verspreid over de dijken van Waterschap Rivierenland met in totaal 84 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Monitoring vegetatie normtrajecten 47-51 a.h.v. 290 proefvakken, 2023. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Vegetatieonderzoek in 290 proefvakken en bepaling vegetatietype ten behoeve van beheerplan Waterschap Rijn en IJssel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Rapportage ecologische vergroening steenbekleding – monitoring inzaai 2022-2023 eindversie, 2023. In opdracht van Alliantie Markermeerdijken/Unie van Marken en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  Bij de grootschalige versterking van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn doet zich de mogelijkheid voor om naast een veilige dijk ook een mooie dijk met een hoge(re) ecologische waarde te ontwikkelen. In de pilot zijn twee methoden van inwassing toegepast in combinatie met inzaai van een speciaal samengesteld inzaaimengsel.
 • Sirks, E.E. & C.I.J.M. Liebrand, 2023
  Voorverkenning Moerdijk-Drimmelen. Kansrijkheid gesloten zode, Waterschap Brabantse Delta, 2023. In opdracht van Witteveen+Bos, Deventer.
  Rapportage van vegetatie- en bodemonderzoek dijktraject Moerdijk-Drimmelen (project MODRI) ter bepaling van kansrijkheid om een gesloten zode te ontwikkelen op het op het zuiden gerichte, zandige binnentalud waarvan de vegetatie is afgekeurd.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Notitie Vegetatieonderzoek t.b.v. golfoverslagproef IJsselmeerdijk, Waterschap Zuiderzeeland. In opdracht van Infram Hydren, Maarn.
  Vegetatieonderzoek voorafgaand aan grootschalige golfoverslagproeven op IJsselmeerdijk ten noorden van Lelystad.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Notitie Versterking omwalling Kasteel Well, 2023. In opdracht van Royal HaskoningDHV B.V., Amersfoort.
  Veldbezoek ten behoeve van bepaling versterkingsopgaaf omwalling Kasteel Well.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Notitie Veldbezoek en advies t.b.v. uitbreiding areaal Glanshaverhooiland en Stroomdalgrasland langs Rijntakken in provincie Gelderland, 2023. In opdracht van Provincie Gelderland, Arnhem.
  Begeleiding veldbezoek uiterwaarden van Rijntakken met medewerkers van Provincie Gelderland t.b.v. uitbreiding areaal Glashaverhooiland en Stroomdalgrasland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Notitie Vegetatieonderzoek pilot inzaai versterkt dijktraject Wolferen-Sprok, 2023. In opdracht van Natuurbalans/Limes divergens, Nijmegen.
  Vegetatieonderzoek pilot inzaai op versterkt dijktraject Wolferen-Sprok met hergebruik van oorspronkelijke toplaag als nieuwe toplaag en inzaai met nieuwe dijkenmengsels DbG en DbK a.h.v. 16 proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Notitie Vegetatieonderzoek pilot inzaai onderbermen Noordwaard, 2023. In opdracht van Natuurbalans/Limes divergens, Nijmegen.
  Vegetatieonderzoek pilot inzaai onderbermen kades Noordwaard a.h.v. 20 proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Notitie Veldbezoek Woelse Waard t.b.v. bepaling mogelijke beheertypen, 2023. In opdracht van Graaf Reinald alliantie, Gorinchem.
  Veldbezoek Woelse Waard t.b.v. bepaling mogelijke beheertypen, m.n. Glanshaverhooiland en Stroomdalgrasland, i.k.v. natuurcompensatie dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (GoWa).
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Notitie Veldbezoek en advies t.b.v. pilot Inzaai van Zegenpoldersedijk in Rhoon, 2023. In opdracht van Natuurbalans/Limes divergens, Nijmegen.
  Veldbezoek t.b.v. inrichting pilot met doel verhoging soortenrijkdom en biodiversiteit.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Aanvullingen aan rapport 2023 Beheerplan Kleurkeur, locaties: Cuijk en Engelen. Verhoeven, L. & M. Smits, 2023. Onderzoek van de vegetatie op de Maasdijk bij Cuijk ten behoeve van de analyse van het effect van maaibeheer i.k.v. Kleurkeur. Interne rapportage Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch.
  Vegetatieonderzoek in dijktraject dijkpaal 196-208 waar Waterschap Aa en Maas in 2020 is gestart met concept Kleurkeur t.b.v. verhoging van de biodiversiteit op de dijken, a.h.v. 10 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Rapportage vegetatieonderzoek dijk Perkpolder 2018-2023 eindversie, 2023. Interne memo. In opdracht van Deltares, Delft.
  Bij Perkpolder aan de Westerschelde is een nieuwe dijk aangelegd met een lengte van circa 1 km. De nieuwe dijk is gedeeltelijk opgebouwd uit thermisch gereinigde grond (TGG) en is afgedekt met een kleilaag van 0,8 à 1 m. Op het bovenste deel van het buitentalud en op het binnentalud ligt een grasbekleding. De dijk is in 2015 ingezaaid en de grasmat is momenteel 5,5 jaar oud. In 2018 is de grasbekleding op de dijk voor het eerst geïnspecteerd, op 19 mei 2023 voor de vijfde keer. A.h.v. 14 proeflocaties is gekeken naar de voorkomende gras- en kruidensoorten in samenhang met substraat, beheervorm en de ontwikkelfase van de grasmat. Ook is de grasmat beoordeeld volgens de methode van het WBI2017 (Wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017). Van alle 14 onderzochte locaties zijn foto’s gemaakt die zijn opgenomen in de website https://www.zodenaandedijk.com/Perkpolder/.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2023
  Beoordeling kwaliteit grasbekleding. Resultaten en beschouwing beoordelingsmethodiek WBI2017. Normtrajecten 48-1, 48-2, 48-3 (dijkpaal 430-444) en 4 regionale keringen, Waterschap Rijn en IJssel, voorjaar 2023. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van de normtrajecten 48-1, 48-2, 48-3 (dijkpaal 430-444) en 4 regionale keringen conform WBI2017 aan de hand van 154 proeflocaties.

2022

 • Liebrand, C.I.J.M. et al., 2022
  Tussenrapportage Thema 1 Dijkvegetatieparameters en civieltechnische kwaliteit – concept. HWBP-project Future Dikes, 2023. I.o.v. Radboud Universiteit Nijmegen.
  Verslaglegging van vegetatieonderzoek op 103 locaties met een soortenrijke, kruidenrijke grasbekleding als basis voor bodem-, wortel- en treksterkteonderzoek en het beproeven van sterkte middels grootschalige golfoverslagproeven.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Pilot droogtescan veenkades. Analyse van vegetatie en doorworteling op 10 locaties, 2022. I.o.v. STOWA namens de Hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, Amersfoort.
  Inventarisatie van 7 secundaire keringen a.h.v. 27 proefvakken t.b.v. eventuele toepassing van gefaseerd maaibeheer t.b.v. verhoging van de biodiversiteit.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Notities Bloemendijken gemeente Kapelle. Advies t.b.v. analyse samenstelling toplaag dijken en kansenscan voor ontwikkeling van bloemrijke dijken, incluis advies m.b.t. inzaai en beheer, 2022. I.o.v. Gemeente Kapelle/NXXS ingenieurs en adviseurs, Goes.
  In de gemeente Kapelle wordt gewerkt aan het project “Masterplan Wemeldinge”. Uit de inventarisatie van de wensen van de bewoners en de ondernemers is gebleken dat bloemendijken worden gezien als meerwaarde. Het voorstel om bloemendijken te ontwikkelen is vervolgens voorgelegd aan waterschap Scheldestromen, de eigenaar en beheerder van de betreffende dijken. Het waterschap heeft besloten het project “Bloemendijken” als pilot project te zien.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Notitie POV DGG dijkversterking Beesel – samenstelling toplaag en inzaai. Advies t.a.v. hergebruik oorspronkelijke toplaag en inzaai aangepaste grassen- en kruidenmengsels, 2022. I.o.v. Idverde Advies B.V., Roermond.
  Advisering t.a.v. terugplaatsing oorspronkelijke (lichte) toplaag in combinatie met toepassing bentonietmatten, toepassing aangepaste inzaaimengsels en opzetten monitoringprogramma.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Inventarisatie vegetatie secundaire keringen op 7 locaties ten behoeve van evaluatie gefaseerd maaibeheer, 2022. I.o.v. Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.
  Inventarisatie van 7 secundaire keringen a.h.v. 27 proefvakken t.b.v. eventuele toepassing van gefaseerd maaibeheer t.b.v. verhoging van de biodiversiteit.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Notitie inzaai steenbekleding Markermeerdijk. Verslag van twee monitoringrondes van een experiment om versneld te komen tot vergroening van steenbekledingen, 2022. In opdracht van Alliantie Markermeerdijken/Unie van Marken en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  Bij de grootschalige versterking van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn doet zich de mogelijkheid voor om naast een veilige dijk ook een mooie dijk met een hoge(re) ecologische waarde te ontwikkelen. In de pilot zijn twee methoden van inwassing toegepast in combinatie met inzaai van een speciaal samengesteld inzaaimengsel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Monitoring grasbekleding normtraject 53-3 Zuidelijke Vechtdijk. Monitoring van de grasbekleding aan de hand van permanente proefvakken, 2022. Interne rapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Monitoring van de vegetatie van het oostelijke deel van de zuidelijke Vechtdijk en duiding van de mate van ontwikkeling en de soortenrijkdom van de vegetatie en de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Bemestingsonderzoek op de zandige dijken langs de Overijsselse Vecht, derde monitoringronde, 2022. Korte rapportage, i.o.v. Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Onderzoek a.h.v. permanente proefvakken naar het effect van verschillende vormen van bemesting op de vegetatiesamenstelling- en structuur t.b.v. verhoging van de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Pilot Optimalisatie grasbekleding Niersdijk bij Ottersum. Verslag van het onderzoek in 2022. Interne rapportage Waterschap Limburg, Roermond.
  Onderzoek naar de oorzaak van de slechte ontwikkeling van de grasbekleding op een jong buitentalud van de Niersdijk bij Ottersum en toepassing van vier behandelingen in een poging om de grasbekleding te verbeteren. Monitoringonderzoek 2018-2023 aan de hand van 12 permanente proefvakken. In 2020 is in het voorjaar de bedekking en doorworteling bepaald en in de zomer de vegetatiesamenstelling en -structuur. Zie ook: https://www.zodenaandedijk.com/pilot-Ottersum/
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Advies en rapportage 0-situatie van dijktraject dijkpaal 196-208 van Waterschap Aa en Maas, aangewezen als eerste Kleurkeur-dijktraject. Onderzoek van de dijkvegetatie ten behoeve van de analyse van het effect van maaibeheer i.k.v. Kleurkeur. Interne rapportage Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch.
  Vegetatieonderzoek in dijktraject dijkpaal 196-208 waar Waterschap Aa en Maas in 2020 is gestart met concept Kleurkeur t.b.v. verhoging van de biodiversiteit op de dijken, a.h.v. 10 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Beoordeling van de Nieuwe dijk bij Perkpolder, 2022. Interne memo. In opdracht van Deltares, Delft.
  Bij Perkpolder aan de Westerschelde is een nieuwe dijk aangelegd met een lengte van circa 1 km. De nieuwe dijk is gedeeltelijk opgebouwd uit thermisch gereinigde grond (TGG) en is afgedekt met een kleilaag van 0,8 à 1 m. Op het bovenste deel van het buitentalud en op het binnentalud ligt een grasbekleding. De dijk is in 2015 ingezaaid en de grasmat is momenteel 5,5 jaar oud. In 2018 is de grasbekleding op de dijk voor het eerst geïnspecteerd, op 24 mei 2021 voor de vierde keer. A.h.v. 14 proeflocaties is gekeken naar de voorkomende gras- en kruidensoorten in samenhang met substraat, beheervorm en de ontwikkelfase van de grasmat. Ook is de grasmat beoordeeld volgens de methode van het WBI2017 (Wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017). Van alle 14 onderzochte locaties zijn foto’s gemaakt die zijn opgenomen in de website https://www.zodenaandedijk.com/Perkpolder/.
 • Scherpenisse, M.C., C.I.J.M. Liebrand & I. Raemakers, 2022
  Monitoring biodiversiteit waterkeringen 2021-2025. Tussenrapportage 2021. Interne rapportage Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Verslaglegging van de eerste onderzoeksronde in 2021. De volgende onderzoeksrondes vinden plaats in 2023 en 2025. Het onderzoek betreft de monitoring van het effect van gefaseerd maaibeheer op de biodiversiteit (flora & fauna) op dijken, getoetst aan voortzetting van regulier maaibeheer. Het onderzoek wordt uitgevoerd op 42 locaties verspreid over de dijken van Waterschap Rivierenland met in totaal 85 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2022
  Beoordeling kwaliteit grasbekleding. Resultaten en beschouwing beoordelingsmethodiek WBI2017. Normtrajecten 47-1, 50-1, 50-2 en 51-1, Waterschap Rijn en IJssel, voorjaar 2022. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van de normtrajecten 47-1, 50-1, 50-2 en 51-1 conform WBI2017 aan de hand van 154 proeflocaties.

2021

 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Monitoring grasbekleding dijktrajecten Zwolle-Olst en Zwolle. Monitoring van de grasbekleding aan de hand van permanente proefvakken, 2021. Interne rapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Monitoring van de vegetatie van twee dijktrajecten in normtrajecten 53 en duiding van de mate van ontwikkeling en de soortenrijkdom van de vegetatie en de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Bemestingsonderzoek op de zandige dijken langs de Overijsselse Vecht, tweede monitoringronde, 2021. Korte rapportage, i.o.v. Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Onderzoek a.h.v. permanente proefvakken naar het effect van verschillende vormen van bemesting op de vegetatiesamenstelling- en structuur t.b.v. verhoging van de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Voorverkenning toepassing concept ecologische steenbekleding op de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn d.m.v. vier ateliers (vervolg van drie ateliers in 2020). In opdracht van Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  Bij de grootschalige verbetering van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn doet zich de mogelijkheid voor om naast een veilige dijk ook een mooie dijk met een hoge ecologische waarde te ontwikkelen. In in totaal zeven ateliers is nagegaan of er mogelijkheden zijn de geplande steenbekleding te vergroenen. Een beoogd product van de ateliers is een gefundeerd advies voor het opzetten van een pilot waarin verschillende methoden van inwassing en verschillende inzaaimengsels worden uitgetest. Later kan dit uitmonden in een landelijk advies.
 • Liebrand, C.I.J.M. en P. de Groot, 2021
  Inventarisatie Delflandsedijk ten behoeve van evaluatie gefaseerd maaibeheer, 2021. I.o.v. Hoogheemraadschap van Delfland, Delft (via Biodivers BV).
  Inventarisatie van de Delflandsedijk a.h.v. 31 proefvakken t.b.v. monitoring en evaluatie van gefaseerd maaibeheer.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  POV Gras op zand. Overijsselse Vecht, normtrajecten 9-1 en 53-3, 2021. Review en bespreking van diverse interne rapporten. In opdracht van Radboud Universiteit, Nijmegen.
  Voor het project Gras op zand is in 2020 en 2021 onderzoek gedaan naar de erosiebestendigheid van grasbekledingen die direct wortelen op een substraat van zand. Het onderzoek heeft onder andere bestaan uit grootschalige erosieproeven op meerdere locaties op de Overijsselse Vechtdijken. Het onderzoek heeft geresulteerd in rekenwaarden van erosieparameters die samen met het huidige beoordelingsinstrumentarium WBI2017 kunnen worden gebruikt om een beoordeling op waterveiligheid uit te voeren voor de primaire mechanismen Gras Erosie Buitentalud (GEBU) in de golfklapzone en Gras Erosie Kruin en Binnentalud (GEKB).
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Monitoring grasbekleding normtrajecten 10-1, 10-2 en 10-4 (Zuiderzeepolders). Monitoring van de grasbekleding aan de hand van permanente proefvakken, 2021. Interne rapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Monitoring van de vegetatie van vier dijktrajecten in de normtrajecten 10-1, 10-2 en 10-4 en duiding van de mate van ontwikkeling en de soortenrijkdom van de vegetatie en de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Pilot Optimalisatie grasbekleding Niersdijk bij Ottersum. Verslag van het onderzoek in 2021. Interne rapportage Waterschap Limburg, Roermond.
  Onderzoek naar de oorzaak van de slechte ontwikkeling van de grasbekleding op een jong buitentalud van de Niersdijk bij Ottersum en toepassing van vier behandelingen in een poging om de grasbekleding te verbeteren. Monitoringonderzoek 2018-2023 aan de hand van 12 permanente proefvakken. In 2020 is in het voorjaar de bedekking en doorworteling bepaald en in de zomer de vegetatiesamenstelling en -structuur. Zie ook: https://www.zodenaandedijk.com/pilot-Ottersum/
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Advies en rapportage 0-situatie van dijktraject dijkpaal 196-208 van Waterschap Aa en Maas, aangewezen als eerste Kleurkeur-dijktraject. Onderzoek van de dijkvegetatie ten behoeve van de analyse van het effect van maaibeheer i.k.v. Kleurkeur. Interne rapportage Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch.
  Vegetatieonderzoek in dijktraject dijkpaal 196-208 waar Waterschap Aa en Maas in 2020 is gestart met concept Kleurkeur t.b.v. verhoging van de biodiversiteit op de dijken, a.h.v. 10 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Beoordeling van de Nieuwe dijk bij Perkpolder, 2021. Interne memo. In opdracht van Deltares, Delft.
  Bij Perkpolder aan de Westerschelde is een nieuwe dijk aangelegd met een lengte van circa 1 km. De nieuwe dijk is gedeeltelijk opgebouwd uit thermisch gereinigde grond (TGG) en is afgedekt met een kleilaag van 0,8 à 1 m. Op het bovenste deel van het buitentalud en op het binnentalud ligt een grasbekleding. De dijk is in 2015 ingezaaid en de grasmat is momenteel 4,5 jaar oud. In 2018 is de grasbekleding op de dijk voor het eerst geïnspecteerd, op 21 mei 2021 voor de derde keer. A.h.v. 13 proeflocaties is gekeken naar de voorkomende gras- en kruidensoorten in samenhang met substraat, beheervorm en de ontwikkelfase van de grasmat. Ook is de grasmat beoordeeld volgens de methode van het WBI2017 (Wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017). Van alle 13 onderzochte locaties zijn foto’s gemaakt die zijn opgenomen in de website https://www.zodenaandedijk.com/Perkpolder/.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Vegetatieonderzoek Kadoelermeerdijk Waterschap Zuiderzeeland. Onderzoek ten behoeve van een beheeradvies. I.o.v. Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad.
  De Kadoelermeerdijk is de afgelopen jaren beheerd door Natuurmonumenten, tevens eigenaar van het aanliggende bosgebied. In voorjaar 2021 heeft Natuurmonumenten het beheer teruggegeven aan Waterschap Zuiderzeeland, eigenaar van de dijk. Waterschap Zuiderzeeland wilde vervolgens een beheeradvies, gebaseerd op een globale inventarisatie van de dijk.
 • Liebrand, C.I.J.M., I. Raemakers & M.C. Scherpenisse, 2021
  Monitoringsplan biodiversiteit Waterkeringen WSRL 2021-2025. Aanbieding i.k.v. inschrijving project monitoring biodiversiteit waterkeringen 2021-2025 van Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Uitwerking van de wensen van Waterschap Rivierland m.b.t. biodiversiteit op dijken in een plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft onder meer de opzet van het onderzoek in 2021-2025 waarin het effect van gefaseerd maaibeheer op de biodiversiteit (flora en fauna) wordt gemonitord, in relatie tot het tot nu toe toegepaste reguliere maaibeheer.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Beoordeling kwaliteit grasbekleding. Resultaten en beschouwing beoordelingsmethodiek WBI2017. Normtrajecten 48-3, 49-1 en 49-2, Waterschap Rijn en IJssel, voorjaar 2021. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van de normtrajecten 48-3, 49-1 en 49-2 conform WBI2017 aan de hand van 161 proeflocaties.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2021
  Beoordeling grasbekleding ringdijk Tuindorp conform WBI2017, 2021. Interne notitie, i.o.v. Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van de ringdijk Tuindorp conform WBI2017 aan de hand van 6 proeflocaties.

2020

 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Gras op zand – vooronderzoek onderdeel vegetatie. Overijsselse Vecht normtrajecten 9-1 en 53-3. In opdracht van Radboud Universiteit Nijmegen en Waterschap Drents Overijsselse delta.
  Onderzoek a.h.v. 55 permanente proefvakken van de vegetatie op de zuidelijke en noordelijke Vechtdijk ten behoeve van het project Gras op zand van Waterschap Drents Overijsselse delta. Dit project behelst het onderzoek van de sterkte van de grasbekleding en het opstellen van rekenregels voor de beoordeling van zanddijken.
 • Swinkels, C., Liebrand, C.I.J.M., Van Rooijen, N., Visser, E. & De Kroon, H., 2020
  De dijk als habitat voor bloemen en wilde bijen. De Levende Natuur, 2021, 121(3), 96-101.
  De kennis over de waarde van dijken voor dieren, en met name insecten, is nog beperkt. Dit artikel belicht de dijken langs de Waal bij Nijmegen en hun belang voor de wilde flora en de gemeenschap van wilde bijen in dit ecosysteem.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Bemestingsonderzoek op de zandige dijken langs de Overijsselse Vecht, 2020. Korte rapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Onderzoek a.h.v. permanente proefvakken naar het effect van verschillende vormen van bemesting op de vegetatiesamenstelling- en structuur t.b.v. verhoging van de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Voorverkenning toepassing concept ecologische steenbekleding op de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn d.m.v. drie ateliers. In opdracht van Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  Bij de grootschalige verbetering van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn doet zich de mogelijkheid voor om naast een veilige dijk ook een mooie dijk met een hoge ecologische waarde te ontwikkelen. In drie ateliers wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn de geplande steenbekleding te vergroenen. Een beoogd product van de ateliers is een gefundeerd advies voor het opzetten van een pilot waarin verschillende methoden van inwassing en verschillende inzaaimengsels worden uitgetest.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Beheeradvies Sluiseilanden IJmuiden, 2020. Notitie. In opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Haarlem.
  Herziening van het ecologisch maaibeheer op de Sluiseilanden bij IJmuiden op basis van het beheeradvies in 2000 en een veldbezoek op 27 november 2020, t.b.v. het prestatiecontract voor de onderhoudsaannemer.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  POV Gras op zand. Vooronderzoek – onderdeel vegetatie. Overijsselse Vecht, normtrajecten 9-1 en 53-3, 2020. Interne rapportage. In opdracht van Radboud Universiteit, Nijmegen.
  Onderzoek van structuurparameters (bedekking en doorworteling) van de vegetatie in 12 geselecteerde proeflocaties voor treksterktemetingen en grootschalige erosieproeven in de winter van 2020/2021.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Monitoring grasbekleding normtrajecten 11-1 en 11-2 inclusief de dijken langs het Reevediep. Monitoring van de grasbekleding aan de hand van permanente proefvakken, 2020. Interne rapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Monitoring van de vegetatie van vijf dijktrajecten in de normtrajecten 11-1 en 11-2 en duiding van de mate van ontwikkeling en de soortenrijkdom van de vegetatie en de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Project overgangen 2016-2022. Verslag van het veldbezoek in 2020. Intern memo. In opdracht van Deltares, Delft.
  In 2016 en 2017 zijn op een dijk langs de Waddenzee in Friesland, ter hoogte van Oosterbierum, verschillende horizontale en verticale overgangen aangelegd. Zodra de vegetatieontwikkeling is gestabiliseerd zullen golfoploop- en golfoverslagproeven worden uitgevoerd. In de tussentijd worden de overgangen in combinatie met de aanliggende dijkvegetatie op regelmatige basis gemonitord. Onderwerpen van onderzoek zijn de interactie tussen de verschillende versterkingsmaatregelen en de grasbekleding (hechting en vervlechting) en de invloed van de verschillende versterkingsmaatregelen op de grasbekleding (doorworteling). 
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Pilot Optimalisatie grasbekleding Niersdijk bij Ottersum. Verslag van het onderzoek in 2020. Interne rapportage Waterschap Limburg, Roermond.
  Onderzoek naar de oorzaak van de slechte ontwikkeling van de grasbekleding op een jong buitentalud van de Niersdijk bij Ottersum en toepassing van vier behandelingen in een poging om de grasbekleding te verbeteren. Monitoringonderzoek 2018-2023 aan de hand van 12 permanente proefvakken. In 2020 is in het voorjaar de bedekking en doorworteling bepaald en in de zomer de vegetatiesamenstelling en -structuur. Zie ook: https://www.zodenaandedijk.com/pilot-Ottersum/
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Advies en rapportage 0-situatie van dijktraject dijkpaal 196-208 van Waterschap Aa en Maas, aangewezen als eerste Kleurkeur-dijktraject. Onderzoek van de dijkvegetatie ten behoeve van de analyse van het effect van maaibeheer i.k.v. Kleurkeur. Interne rapportage Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch.
  Vegetatieonderzoek in dijktraject dijkpaal 196-208 waar Waterschap Aa en Maas in 2020 is gestart met concept Kleurkeur t.b.v. verhoging van de biodiversiteit op de dijken, a.h.v. 10 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  POV Gras op zand. Vooronderzoek – onderdeel vegetatie. Overijsselse Vecht, normtrajecten 9-1 en 53-3, 2020. Interne rapportage. In opdracht van Radboud Universiteit, Nijmegen.
  Vegetatieonderzoek a.h.v. permanente proefvakken naar de kwaliteit van en verscheidenheid aan vegetatietypen op de Vechtdijken t.b.v. de selectie van representatieve proeflocaties voor treksterktemetingen en grootschalige erosieproeven in de winter van 2020/2021.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Beoordeling van de Nieuwe dijk bij Perkpolder, 2020. Interne memo. In opdracht van Deltares, Delft.
  Bij Perkpolder aan de Westerschelde is een nieuwe dijk aangelegd met een lengte van circa 1 km. De nieuwe dijk is gedeeltelijk opgebouwd uit thermisch gereinigde grond (TGG) en is afgedekt met een kleilaag van 0,8 à 1 m. Op het bovenste deel van het buitentalud en op het binnentalud ligt een grasbekleding. De dijk is in 2015 ingezaaid en de grasmat is momenteel 4,5 jaar oud. In 2018 is de grasbekleding op de dijk voor het eerst geïnspecteerd, op 13 mei 2020 voor de tweede keer. A.h.v. 11 proeflocaties is gekeken naar de voorkomende gras- en kruidensoorten in samenhang met substraat, beheervorm en de ontwikkelfase van de grasmat. Ook is de grasmat beoordeeld volgens de methode van het WBI2017 (Wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017). Van alle 11 onderzochte locaties zijn foto’s gemaakt die zijn opgenomen in de website https://www.zodenaandedijk.com/Perkpolder/.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Beschouwing van de beoordeling van de grasbekleding normtraject 8-4 door Waterschap Zuiderzeeland. I.o.v. Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad.
  Beoordeling rapportage en veldbezoek t.b.v. beschouwing van beoordeling door waterschapmedewerkers van de kwaliteit van de grasbekleding van normtrajecten 8-4 in voorjaar 2020, conform WBI2017 en m.b.v. Digigids.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Veldbezoek aan en advies voor enkele regionale waterkeringen in beheer bij Waterschap Aa en Maas. Interne notitie Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch.
  Bij de toetsing van de regionale waterkeringen zijn drie dijktrajecten afgekeurd vanwege een fragmentarische grasmat. WAM vroeg om een advies waarmee aan de slag kon worden gegaan om op de drie dijktrajecten tot een gesloten grasmat te komen. De adviesvraag behelsde een veldbezoek aan de betreffende locaties en enkele extra locaties en een advies over hoe WAM zo snel mogelijk de grasmat kon herstellen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2020
  Beoordeling kwaliteit grasbekleding. Resultaten en beschouwing beoordelingsmethodiek WBI2017. Normtrajecten 48-1 en 48-2, Waterschap Rijn en IJssel, voorjaar 2020. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van de normtrajecten 48-1 en 48-2 conform WBI2017 aan de hand van 181 proeflocaties.

2019

 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Project overgangen 2016-2022. Verslag van het veldbezoek in 2019. In opdracht van Deltares, Delft.
  In 2016 en 2017 zijn op een dijk langs de Waddenzee in Friesland, ter hoogte van Oosterbierum, verschillende horizontale en verticale overgangen aangelegd. Zodra de vegetatieontwikkeling is gestabiliseerd zullen golfoploop- en golfoverslagproeven worden uitgevoerd. In de tussentijd worden de overgangen in combinatie met de aanliggende dijkvegetatie op regelmatige basis gemonitord. Onderwerpen van onderzoek zijn de interactie tussen de verschillende versterkingsmaatregelen en de grasbekleding (hechting en vervlechting) en de invloed van de verschillende versterkingsmaatregelen op de grasbekleding (doorworteling). 
 • Liebrand, C.I.J.M. & N.M van Rooijen, 2019
  Presentatie landelijke typologie dijkvegetatie, aan landelijk expertteam dijkbeheerders. In opdracht van STOWA, Amersfoort.
  Concept-typologie van vegetatie op dijken in Nederland, op basis van 4.965 vegetatieopnamen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Pilot Optimalisatie grasbekleding Niersdijk bij Ottersum. Verslag van het onderzoek in 2019. Interne rapportage Waterschap Limburg, Roermond.
  Onderzoek naar de oorzaak van de slechte ontwikkeling van de grasbekleding op een jong buitentalud van de Niersdijk bij Ottersum en toepassing van vier behandelingen in een poging om de grasbekleding te verbeteren. Monitoringonderzoek 2018-2023.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Behoud en ontwikkeling van bloemrijke dijken tussen Groeningen en Grave. Inventarisatie van actuele en potentiële soortenrijke, bloemrijke dijken en advies ten behoeve van behoud en ontwikkeling van bloemrijke dijken in het dijktraject Groeningen – Grave. Interne rapportage Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch.
  Vegetatieonderzoek in 11 door het waterschap geselecteerde dijktrajecten met als doel het lokaliseren van actuele en potentiële soortenrijke, bloemrijke dijken ten behoeve van het vergroten van het areaal aan soortenrijke, bloemrijke dijken in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Monitoring grasbekleding normtrajecten 10-2, 11-1, 225 en 53. Monitoring van de grasbekleding van de normtrajecten 10-2, 11-1, 225 en 53 aan de hand van permanente proefvakken, 2019. In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Monitoring van de vegetatie van acht dijktrajecten in de normtrajecten 10-2, 11-1, 225 en 53 en duiding van de mate van ontwikkeling en de soortenrijkdom van de vegetatie en de civieltechnische kwaliteit van de grasbekleding.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Notitie Zeldzame plantensoorten op de oostelijke IJsseldijk tussen Olst en Zwolle, 2019. Op aanvraag van IVN-afdeling De Grutto Wijhe-Olst.
  Beschouwing van de natuurwaarde van de oostelijke IJsseldijk tussen Olst en Zwolle a.h.v. Rode Lijst soorten en overige bijzondere plantensoorten en opmerkingen t.a.v. behoud van de natuurwaarde bij de komende dijkverbetering door Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Voorverkenning toepassing concept Bloemrijke dijk op de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn – definitief gespreksdocument. Intern document voor de Alliantie Markermeerdijken, in opdracht van Provincie Noord-Holland.
  Bij de grootschalige verbetering van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn doet zich de mogelijkheid voor om naast een veilige dijk ook een mooie dijk met een hoge ecologische waarde te ontwikkelen. Voorafgaand aan het definitieve document is een discussiedocument opgesteld dat uitvoerig is toegelicht en besproken tijdens een workshop op 17 juli 2019.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Bloemdijken: flora- en faunarijke linten in het landschap. Land+Water, nummer 6, juni 2019, jaargang 59.
  Soortenrijke bloemdijken vormen een speciale verbindingsroute voor planten en dieren in een land waarin de natuur sterk versnipperd is geraakt. Tevens zorgt de wortelmat van soortenrijk dijkgrasland voor extra stevigheid. Maar maatwerk is geboden.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Powerpoint ‘Soortenrijke, bloemrijke dijken’ ten behoeve van de workshop Bloemrijke dijken in 2019. In opdracht van STOWA, Amersfoort.
  In de rede bij zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen op 15 december 2015 uitte Peter Glas de wens om in de toekomst te streven naar bloemrijke dijken, ook wel bloemdijken genoemd. Natuurlijk dienen ook de bloemrijke dijken te voldoen aan de waterstaatkundige eisen die worden gesteld aan de dijken. Daarom noemde hij het concept de Flower Power Dijk. Sindsdien zijn steeds meer waterschappen begonnen met het ontwikkelen van soortenrijke, bloemrijke dijken. Hoe dit moet is het onderwerp van de landelijke workshop Bloemrijke dijken. De workshop heeft voor het eerst plaatsgevonden op 22 mei 2019. De volgende workshop is gepland op 10 september 2019.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2019
  Beoordeling grasbekleding normtraject 8-2. Bepaling graskwaliteit normtraject 8-2, Waterschap Zuiderzeeland. Intern rapport, Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van normtrajecten 8-2 in voorjaar 2019, conform WBI2017 en m.b.v. Digigids aan de hand van 61 proeflocaties.
 • Nollen, R., D.J. Sluiter & C.I.J.M. Liebrand, 2019
  Grasbekleding buitentalud Zwolle-Olst. Toepassingsbereik instrumenten en inventarisatie optimalisatiemogelijkheden. In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
  Deze notitie behandelt de vraag of de beschikbare kennis en instrumenten voor beoordeling van dijken (WBI2017) geschikt zijn voor het beoordelen van een gras-op-zand bekleding. Vervolgens is het de vraag of de parameters in de bestaande modellen geoptimaliseerd kunnen worden aan de hand van de karakteristieken van soortenrijke dijkvegetaties en of dit kan leiden tot een aangescherpt oordeel over dergelijke dijkvegetaties.

2018

 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Project overgangen 2016-2022. Verslag van het veldbezoek in 2018. In opdracht van Deltares, Delft.
  In 2016 en 2017 zijn op een dijk langs de Waddenzee in Friesland, ter hoogte van Oosterbierum, verschillende horizontale en verticale overgangen aangelegd. Zodra de vegetatieontwikkeling is gestabiliseerd zullen golfoploop- en golfoverslagproeven worden uitgevoerd. In de tussentijd worden de overgangen in combinatie met de aanliggende dijkvegetatie op regelmatige basis gemonitord. 
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Flora- en faunarijke linten in het landschap. Versterken van dijken met soortenrijke- en kruidenrijke vegetaties.
  In: Ketelaar et al., 2018. Planten van hier. Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora. KNNV Uitgeverij, Zeist, 2018. ISBN 978 90 5011 6695. NUR 428.
 • Liebrand, C.I.J.M. & H. De Kroon, 2018 (interview)
  Project Wortelmat. Flower power in de polder. Verslag van een interview.
  In: Anon., 2018. Projecten 2019, beter, slimmer, sterker. Programmabureau Hoogwaterbescherming / De Dijkwerkers, Utrecht, 2018.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Rapportage 0-situatie van drie dijktrajecten van Waterschap Aa en Maas. Analyse van de dijkvegetatie ten behoeve van een inzaaiadvies. Interne rapportage Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch.
  Vegetatieonderzoek in drie dijktrajecten waar Waterschap Aa en Maas doorzaai met een grassenkruidenmengsel heeft voorzien met het doel bloemdijken te ontwikkelen en de biodiversiteit op de dijken te verhogen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Pilot Optimalisatie grasbekleding Niersdijk bij Ottersum. Verslag van het onderzoek in 2018. Interne rapportage Waterschap Limburg, Roermond.
  Onderzoek naar de oorzaak van de slechte ontwikkeling van de grasbekleding op een jong buitentalud van de Niersdijk bij Ottersum en toepassing van vier behandelingen in een poging om de grasbekleding te verbeteren.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Westfriese Omringdijk – traject Westfriese Zeedijk. Opwaardering van een kansrijk traject van de Westfriese Omringdijk. In opdracht van De Eenigenburg Stichting, Eenigenburg.
  Onderzoek van de mogelijkheden om een deel van de Friese Zeedijk, onderdeel van de Friese Omringdijk, landschappelijke en ecologische op te waarderen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Beoordeling van de Nieuwe dijk bij Perkpolder, 2018. Bijdrage aan interne rapportage van Deltares, Delft.
  De verdenking is dat de kleilaag die de toplaag vormt mogelijk een te hoog zoutgehalte heeft. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van de grasbekleding op de dijk. Om dit na te kunnen gaan dient de grasbekleding te worden beoordeeld. De beoordeling betreft zowel de kwaliteit (structuur, geslotenheid, doorworteling) als de samenstelling van de grasbekleding (welke plantensoorten en mate van voorkomen).
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Notitie Effect van de droogte in de zomer van 2018 op de grasbekleding van de Vecht- en IJsseldijken, 2018. In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle.
  Beschouwing van de mogelijke effecten van langdurige droogte in de zomer van 2018 op de grasbekleding van de sterk zandige Vechtdijken en zwaardere IJsseldijken, incluis inschatting van de kans dat de grasbekleding de langdurige droogteperiode niet overleeft.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Advies Droogte grasbekleding op dijken, 2018. In opdracht van STOWA, Amersfoort.
  Beschouwing van de mogelijke effecten van langdurige droogte op de grasbekleding op dijken, incluis beheeradvies en fotobijlage. Opgenomen in digitale Handreiking Grasbekleding op dijken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Notitie Instandhouding erosiebestendige grasmat op door schapen beweide dijken op Texel, 2018. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard.
  Praktische informatie in tekst en beeld (foto’s, figuren) m.b.t. invloed van wijze van beweiding en soortensamenstelling van de grasbekleding op de biodiversiteit en erosiebestendigheid van de recent verbeterde dijken op Texel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Pilot bestrijding Akkerdistel op de kades in de Noordwaard 2017-2018. Interne rapportage, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Verslag van de 2e ronde van de monitoring van de jonge kades in de Noordwaard a.h.v. 10 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Beoordeling zuid- en westkade Marken. Beoordeling civieltechnische kwaliteit van het binnentalud van de zuid- en westkade van de Omringkade Marken, 2018. In opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Haarlem.
  Beoordeling van de civieltechnische kwaliteit van het binnentalud van de zuid- en westkade van de Omringkade Marken m.b.v. Digigids en conform WBI2017 om het effect na te kunnen gaan van het beheeradvies voor 2017.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Beoordeling kwaliteit grasbekleding. Resultaten en beschouwing beoordelingsmethodiek WBI2017. Normtrajecten 48-3, 49-1, 49-2, 50-1, 50-2 en 51-1, Waterschap Rijn en IJssel, voorjaar 2018. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van de normtrajecten 48-3, 49-1, 49-2, 50-1, 50-2 en 51-1 conform WBI2017 aan de hand van 245 proeflocaties.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2018
  Notitie Evaluatie rapport ‘Technical analysis of defence performance. Winter floods UK 2015-2016’, 2008. Interne notitie Deltares, Delft.
  In hoeverre zijn maatstaven en rekenregels voor de dijken in Nederland toepasbaar op de dijken in Engeland?

2017

 • Liebrand, C.I.J.M., 2017
  Bijdrage aan Handreiking Grasbekleding 1.0.
  Vooruitlopend op een 4-jarig onderzoek van de primaire waterkeringen in Nederland door RU Nijmegen, getiteld ‘Flower Dikes: utilising botanical diversity for strong and manageable dikes’ is besloten de meest heikele kwesties en meest dringende problemen die zich voordoen op dijken snel op te pakken en te beschrijven, waar mogelijk met oplossingen, in een handreiking Grasbekleding voor alle dijken in Nederland. De handreiking wordt uitgevoerd in de vorm van een levende en levendige website, boordevol informatie en met gelegenheid tot inbreng van allen die met dijkaanleg, -toetsing en -beheer te maken hebben. In opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat. Met medewerking van Radboud Universiteit Nijmegen, STOWA, Alterra en Infram.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2017
  Powerpoint ‘Informatie met betrekking tot WBI2017 ten behoeve van de grasdagen in 2017’.
  Vanaf 1 januari 2017 dienen de waterschappen de primaire waterkeringen te beoordelen m.b.v. het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). Het WBI2017 wijkt sterk af van de wijze van beoordelen zoals die tot 1 januari 2017 plaatsvond. Gebleken is dat er nogal wat problemen en onzekerheden ontstonden toen de eerste beoordelingen van start gingen. Daarop is besloten om landelijk een aantal ‘grasdagen’ te plannen met als doel ‘alle neuzen dezelfde kant op’ te krijgen. In praktijk gaat het tijdens de grasdagen om training voor het beoordelen van de grasbekleding en wel binnen het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid. In opdracht van Stichting Wateropleidingen. Grasdagen in 2017: 11/5, 18/5, 25/10 en 9/11.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2017
  Pilot bestrijding Akkerdistel op de kades in de Noordwaard 2017-2018. Interne rapportage, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Verslag van de 1e ronde van de monitoring (0-situatie) van de jonge kades in de Noordwaard a.h.v. 10 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2017
  Notitie: Beoordeling grasbekleding dijkvak 49.153-49.154 binnen- en buitentalud in verband met voorgenomen bomenkap. Interne notitie, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de grasbekleding van dijkvak 49.153-49.154 om na te gaan of voorgenomen bomenkap noodzakelijk is t.b.v. het behoud of de ontwikkeling van een soortenrijke, erosiebestendige dijkvegetatie.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2017
  Beoordeling kwaliteit grasbekleding. Resultaten en beschouwing beoordelingsmethodiek WBI2017. Normtrajecten 47, 48-1 en 48-2, Waterschap Rijn en IJssel, voorjaar 2017. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Beoordeling van de kwaliteit van de grasbekleding van de normtrajecten 47, 48-1 en 48-2 conform WBI2017 aan de hand van 205 proeflocaties.
 • Evers, M.A.A., C.I.J.M. Liebrand en T.T.C. Evers, 2017
  Rapport LO 0615 – deel B – 2016. Onderzoek naar de optimale bemesting van grassen en kruiden op bestaande rivierdijken. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Onderzoek naar de optimale bemesting van grassen en kruiden op bestaande rivierdijken t.b.v. een optimale ontwikkeling van een soortenrijke, erosiebestendige dijkvegetatie.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2017
  Notitie: Aanvullend advies beheer binnentalud zuid- en westkade Marken. Interne notitie, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Haarlem.
  Aanvulling op: Liebrand, C.I.J.M., 2015. Notitie: Advies beheer binnentalud zuid- en westkade dijk Marken. EurECO, Nijmegen. In opdracht van RWS WNN.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2017
  Notitie: Verslag veldbezoek Pilot Toepassing WBI2017 en aanzet tot aanbevelingen voor toepassing WBI2017 voor primaire keringen. Interne notitie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard.
  Verslag van veldbezoek en reeks aanbevelingen m.b.t. methodiek van WBI2017 t.b.v. toetsingsperiode 2017-2023.

2016

 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Arten- und blütenreiche Wiesen auf Deichen. Lässt sich artenreiches Grünland auf Deichen mit dem Hochwasserschutz vereinbaren? Natur in NRW 4/2016: 13-17. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), Recklinghausen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Vreugderijkerwaard. Uitvoeringsplan in kader van PAS maatregelen M13 Vreugderijkerwaard. Intern rapport Natuurmonumenten, ‘s-Graveland.
  Uitvoeringsplan voor te nemen maatregelen ten behoeve duurzame instandhouding van de stroomdal- en glanshavervegetaties en typische soorten in de Vreugderijkerwaard.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Notitie: Ecologisch waardevolle dijktrajecten van Waterschap Rivierenland. Interne notitie, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Opsomming van actueel en potentieel ecologisch waardevolle dijktrajecten in eigendom en beheer bij Waterschap Rivierenland, ten behoeve van afstemming optimaal beheer en onderhoud.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Monitoringplan dijkvegetatie dijkring 34, 34a en 35 Waterschap Brabantse Delta 2017-2023. Intern rapport, Waterschap Brabantse Delta, Breda.
  Beschrijving van een monitoringplan voor de periode 2017-2023 voor de primaire waterkeringen in beheer bij Waterschap Brabantse Delta.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Beheerplan dijkvegetatie dijkring 34, 34a en 35 Waterschap Brabantse Delta 2017-2023. Intern rapport, Waterschap Brabantse Delta, Breda.
  Beschrijving van een beheerplan voor de periode 2017-2023 voor de primaire waterkeringen in beheer bij Waterschap Brabantse Delta.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Monitoring dijkvegetatie dijkring 34, 34a en 35 Waterschap Brabantse Delta. Intern rapport, Waterschap Brabantse Delta, Breda.
  Beschrijving en beoordeling van de vegetatie op de primaire waterkeringen van dijkring 34, 34a en 35 in beheer bij Waterschap Brabantse Delta, aan de
  hand van 170 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Notitie Kwaliteit dijkvegetatie Cortenoever en Voorsterklei. Interne notitie, Waterschap Vallei en Veluwe, Apeldoorn.
  Beoordeling van de kwaliteit van de vegetatie (bedekking-% en soortensamenstelling) op de nieuwe dijken Cortenoever en Voorsterklei en advisering ten
  behoeve van en kostenbepaling van herstel van de dijkvegetatie zodat wordt voldaan aan de contracteisen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Notitie Verantwoording advies beheer en onderhoud probleemdijken Waterschap Rijn en IJssel 2016. Interne notitie, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Advisering beheer en onderhoud van een aantal dijkvakken waarvan de vegetatie in het voorjaar van 2016 niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de vegetatie van primaire waterkeringen, op basis van onderzoek van de vegetatiesamenstelling en -structuur en uitgebreid bodemonderzoek.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2016
  Monitoring dijkvegetatie dijkring 47 tot en met 51. Vegetatieonderzoek en advisering in verbetermaatregelen voor primaire waterkeringen met een slechte grasbekleding Waterschap Rijn en IJssel. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Analyse van de situatie op een aantal dijkvakken waarvan de vegetatie in het voorjaar van 2016 niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de vegetatie van primaire waterkeringen, door middel van onderzoek van de vegetatiesamenstelling en -structuur en uitgebreid bodemonderzoek.
 • Liebrand, C.I.J.M. & M.A.A. Evers, 2016
  Relatie tussen de bodemchemische en -fysische waarden en de samenstelling van de dijkvegetatie. Toolbox Erosiebestendige grasbekleding op dijken, deelproject C1. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Onderzoek naar de relatie tussen de bodemchemische en -fysische waarden en de vegetatiesamenstelling en het vegetatietype en daarmee de civieltechnische kwaliteit van de dijkvegetatie aan de hand van 20 permanente proefvakken in dijkring 47 tot en met 51.
 • Liebrand, C.I.J.M. & M.A.A. Evers, 2016
  Onderzoek naar het optimale en meest effectieve tijdstip voor stikstofbemesting op dijken. Toolbox Erosiebestendige grasbekleding op dijken, deelproject C2. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Onderzoek naar het optimale en meest effectieve tijdstip voor toepassing van stikstofbemesting op dijken aan de hand van 7 dijktrajecten in dijkring 48 met bemesting bij 4 temperatuursommen en 1 referentie.
 • M.A.A. Evers & C.I.J.M. Liebrand, 2016
  Onderzoek naar de optimale inzaai en bemesting op nieuwe en verbeterde dijken. Toolbox Erosiebestendige grasbekleding op dijken, deelproject A6. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Onderzoek naar het optimale inzaaimengsel en de optimale startbemesting op nieuwe en verbeterde dijktaluds aan de hand van een potproef met 3
  inzaaimengsels, toepassing van mycorrhiza en 3 bemestingstrappen van stikstof en fosfaat.

2015

 • Liebrand, C.I.J.M., 2015
  Pilot Jakobskruiskruid. Bestrijding van Jakobskruiskruid door middel van aangepast maaibeheer en toepassing van bestrijdingsmiddelen en bemesting. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Beschrijving van veldproef met 10 behandelingen ter bestrijding van Jakobskruiskruid, periode 2006-2015.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2015
  Flora- en faunawetsoorten op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland, situatie 2015. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Flora- en faunawetsoorten op 336 vindplekken op 149 locaties op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland in 2015.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2015
  Bijvriendelijk dijkbeheer dijkring 48 Waterschap Rijn en IJssel. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Monitoring van toepassing van bijvriendelijk dijkbeheer in dijkring 48 aan de hand van 29 proeflocaties in 2015.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2015
  Monitoring dijkvegetatie dijkring 47 tot en met 51: slechte proefvakken. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Vegetatieonderzoek in de slechte proefvakken (in 2011) van dijkring 47 t/m 51 ten behoeve van bepaling van het vegetatietype en de civieltechnische kwaliteit in 2015.
 • Informatie aangeleverd ten behoeve van artikel van:
  Jaap Bronsveld (waterschap Rivierenland), Margriet Kleiman (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Leonard Post (waterschap Rijn en IJssel), André van Hoven (Deltares), Astrid Labrujere (Rijkswaterstaat), 2015.
  Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma?
  Voor artikel, zie: Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma?
 • Liebrand, C.I.J.M., 2015
  Vegetatietypen op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland 2010-2014. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Beschrijving van de vegetatietypen (volgens VTV2006) op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland aan de hand van gegevens van 1200
  proefvakken ten behoeve van de monitoring rivierdijkvegetatie 2010-2014.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2015
  Notitie Advies vegetatiebeheer binnentalud Omringkade Marken, 2015. Interne notitie, Rijkswaterstaat, West-Nederland Noord, Utrecht.
  Advies inzake het vegetatiebeheer van de Omringkade Marken ten behoeve van verbetering van de civieltechnische kwaliteit en erosiebestendigheid van
  de taluds van de kade.

2014

 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Flora- en faunawetsoorten op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland, situatie 2014. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Flora- en faunawetsoorten op 211 vindplekken op 108 locaties op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland in 2014.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Civieltechnische kwaliteit Primaire waterkeringen Waterschap Rivierenland 2010-2014. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Civieltechnische kwaliteit van 27 dijktrajecten in 11 dijkringen in beheer van Waterschap Rivierenland, bepaald aan de hand van 1200 permanente
  proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Monitoring rivierdijkvegetatie Primaire waterkeringen Waterschap Rivierenland 2010-2014. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Vegetatie van 27 dijktrajecten in 11 dijkringen in beheer van Waterschap Rivierenland, bepaald aan de hand van 1200 permanente proefvakken.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Beheerplan Spoorzone Molenhoek, 2014. In opdracht van Stichting Natuur- en milieugroep Animo, Molenhoek.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Pilot liberale pacht dijktraject Rossum-Zaltbommel, 2014. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Beheer, vegetatietypen en civieltechnische kwaliteit dijkvakken 3 t/m 9, 9B en 96 t/m 99 in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
  2014. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek
  van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkvak 27 tot en met 31 tussen Monnickendam en Amsterdam, 2014. Intern rapport, Hoogheemraadschap
  Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkvak 85 tot en met 94 in de Kop van Noord-Holland, 2014. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands
  Noorderkwartier, Heerhugowaard. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Civieltechnische kwaliteit Afsluitdijk Andel-Wilhelminasluis, Bergsche Maasdijk en Bernse Maasdijk, 2014. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2014
  Civieltechnische kwaliteit dijkring 16 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Diefdijk, 2e monitoringronde, 2014. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.

2013

 • Liebrand, C.I.J.M., 2013
  Flora- en faunawetsoorten op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland, situatie 2013. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2013
  Monitoring rivierdijkvegetatie. Afsluitdijk Andel-Wilhelminasluis, Bergsche Maasdijk en Bernse Maasdijk, 2013. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2013
  Monitoring rivierdijkvegetatie. Dijkring 16 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Diefdijk, 2e monitoringronde, 2013. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2013
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit (op basis van metingen) van de waterkeringen op Texel, 2013. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2013
  Civieltechnische kwaliteit Wieringer Zeewering D90 dijkpaal 23-24 buitentalud. Interne notitie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2013
  Civieltechnische kwaliteit dijkring 23 Biesbosch/Noordwaard en dijkring 24 Land van Altena, 2013. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2013
  Civieltechnische kwaliteit dijkring 37 Nederhemert en dijkring 38 Bommelerwaard, 2013. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.

2012

 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Flora- en faunawetsoorten op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland, situatie 2012. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Monitoring rivierdijkvegetatie. Dijkring 23 Biesbosch/Noordwaard en dijkring 24 Land van Altena, 2012. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Monitoring rivierdijkvegetatie. Dijkring 37 Nederhemert en dijkring 38 Bommelerwaard, 2012. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit (op basis van vegetatiesamenstelling) van de Pettemer en Hondsbossche Zeewering, 2012. Intern rapport,
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit (op basis van vegetatiesamenstelling) van de waterkeringen op Texel, 2012. Intern rapport, Hoogheemraadschap
  Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Ploegdriever werkt aan soortenrijke, bloemrijke dijkgraslanden in de Ooijpolder, 2012. Artikel voor website van ANV De Ploegdriever, Ubbergen.
  Maatwerk in dijkbeheer door agrarische natuurvereniging De Ploegdriever werpt z’n vruchten af.
  Zie: http://www.ploegdriever.nl/artikelen/DijkenOoijpolder2012.pdf
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Notitie Ecologisch bermbeheer in de gemeente Gaasterland, 2012. Interne notitie, Gemeente Gaasterland.
  Verslag van veldbezoek met vegetatieopname en advies m.b.t. beheer en monitoring.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit (op basis van metingen) van acht dijkvakken tussen Medemblik en Hoorn, 2012. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Civieltechnische kwaliteit dijkring 39 Alem en dijkring 40 Heerewaarden, dijkvakken Heerewaardense Afsluitdijk en Maasdijk Heerewaarden. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Civieltechnische kwaliteit dijkring 41 Land van Maas en Waal. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Civieltechnische kwaliteit dijkring 42 Ooij en Millingen. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2012
  Herstelmaatregelen grasbekleding dijktaluds, dijkring 48. Proeftrajecten Spijksedijk en Pannerdensedijk, proefperiode 2011-2014.
  Korte voortgangsrapportage cvk-onderzoek 2012. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.

2011

 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Flora- en faunawetsoorten op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland, situatie 2011. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Herstelmaatregelen grasbekleding dijktaluds, dijkring 48. Proeftrajecten Spijksedijk en Pannerdensedijk, proefperiode 2011-2014. Korte voortgangsrapportage 2011. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Dijken: bloemrijke linten door de Ooijpolder. In: Beekers, B. et al, 2011. Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek. Natuurmonitoring Ooijpolder 2011. Flora- en Faunawerkgroep Gelderse
  Poort.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit (op basis van vegetatiesamenstelling) van acht dijkvakken tussen Medemblik en Hoorn, 2011. Intern rapport,
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M. & A.A.M. de Goeij, 2011
  Pilot Gedifferentieerd maaibeheer van watergangen. 2e monitoringronde, 2011. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkring 47 tot en met 51 van Waterschap Rijn en IJssel in 2011, 2011. Intern rapport, Waterschap
  Rijn en IJssel, Doetinchem.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase II. Dijkring 39 Alem en dijkring 40 Heerewaarden, dijkvakken Heerewaardense Afsluitdijk en Maasdijk
  Heerewaarden, 2011. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase II. Dijkring 41 Land van Maas en Waal, 2011. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase II. Dijkring 42 Ooij en Millingen, 2011. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van zes dijkvakken tussen Hoorn en Monnickendam, 2011. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands
  Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2011
  Civieltechnische kwaliteit dijkring 43 Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden, 2011. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.

2010

 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  Monitoring rivierdijkvegetatie 3e monitoringronde. Dijkring 43 Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden, 2010. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel
 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  Bijdrage natuur en ecologie aan LKT (Landschapskwaliteitstoets) Bommelerwaard, 7 september 2010. Monitoring Waardevolle Landschappen, 2010. NovioConsult, Nijmegen. Intern rapport, Provincie Gelderland, Arnhem.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  Inventarisatie Flora- en faunawetsoorten in dijkring 47 tot en met 51 van Waterschap Rijn en IJssel, 2010. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  C-keringen Wieringermeer: dijkvakken 3 t/m 9 en 9B en 96 t/m 99. Beheer, vegetatietypen en civieltechnische kwaliteit, 2009/2010. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam
 • .Liebrand, C.I.J.M., 2010
  C-keringen aan de noordzijde van het Noordzeekanaal: dijkvak 30 tot en met 132. Beheer, vegetatietypen en civieltechnische kwaliteit, 2009/2010. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M. 2010
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van vijf dijkvakken tussen Monnickendam en Amsterdam, 2009/2010. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. In opdracht van Waterproef Laboratorium voor onderzoek van water en bodem, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  Civieltechnische kwaliteit van 4 dijkringen en een verbindende waterkering van Waterschap Rivierenland. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Civieltechnische kwaliteit van dijkring 16 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Diefdijklinie Noord en Zuid, dijkring 23 Biesbosch/Noordwaard, dijkring 37 Nederhemert, dijkring 41
  Land van Maas en Waal, dijkvakken Nijmegen, Druten-Dreumel en Heumen-Wijchen en verbindende waterkering Afsluitdijk Andel en Wilhelminasluis in Waterschap Rivierenland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  Natura 2000 habitattypen op de primaire waterkeringen langs de Rijntakken. Een eerste verkenning in vier deelgebieden, 2009. Intern rapport, Provincie Gelderland, Arnhem.
  Studie naar het voorkomen van de Natura 2000 habitattypen Stroomdalgraslanden (H6120) en Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (H6510) op de primaire waterkeringen langs de Rijntakken. Van het tweede habitattype (H6510) komt op dijken vrijwel alleen het subtype Glanshaver- en vossenstaarthooiland (Glanshaver) voor (H6510_A). Binnen de glanshaverhooilanden is een variant te onderscheiden die slechts zeer lokaal voorkomt op de Gelderse primaire waterkeringen: de subassociatie festucetosum arundinaceae (H6510_Afa). De studie is uitgevoerd op basis van de vegetatiegegevens van de primaire waterkeringen van de inliggende waterschappen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  Vegetatie op de Maasdijken van Waterschap Roer en Overmaas; basisrapport en samenvatting, 2009/2010. Intern rapport, Waterschap Roer en Overmaas, Sittard.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2010
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkring 49 IJsselland van Waterschap Rijn en IJssel, 2009/2010. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.

2009

 • Liebrand C.I.J.M., 2009
  Monitoring rivierdijkvegetatie: 1e monitoringronde dijkring 16 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Diefdijk en Lingedijk, 2009. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2009
  Monitoring rivierdijkvegetatie: dijkring 41 Land van Maas en Waal, dijkvak Nijmegen industrieterrein en dijktrajecten Druten-Dreumel en Heumen-Wijchen, 2009. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2009
  Monitoring rivierdijkvegetatie: dijkvak Bergsche Maasdijk, hmp 201 – 251, 2009. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2009
  Monitoring rivierdijkvegetatie: dijkvak 23 Biesbosch/Noordwaard en Afsluitdijk Andel en Wilhelminasluis, 2009. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2009
  Civieltechnische kwaliteit van 5 dijkringen van Waterschap Rivierenland. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Civieltechnische kwaliteit van dijkring 24 Land van Altena, dijkring 38 Bommelerwaard, dijkring 39 Alem, dijkring 41 Land van Maas en Waal en dijkring 42 Ooij en Millingen in Waterschap Rivierenland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2009
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van negen dijkvakken in de Kop van Noord-Holland. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam. Vegetatietypen en civieltechnische kwaliteit van negen dijkvakken in de Kop van Noord-Holland. Vergelijking van de 1e monitoringronde in 2008 met de 0-situatie in 2003.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2009
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkring 51 Gorssel van Waterschap Rijn en IJssel. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem. Vegetatietypen, beheer en civieltechnische kwaliteit van dijkring 51 in Waterschap Rijn en IJssel. Vergelijking van de 1e monitoringronde in 2008 met de 0-situatie in 2005.
 • Liebrand, C.I.J.M. & A.A.M. de Goeij, 2009
  Pilot differentiatie in maaien van watergangen: 1e monitoringronde. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Vegetatieonderzoek aan 66 watergangen in 9 rayons in Waterschap Rivierenland: beschrijving van 0-situatie in 2005/2006 en de eerste monitoringronde in 2008.

2008

 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase II. Dijkring 42 Ooij en Millingen. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van 0-situatie in 1999 en drie monitoringrondes in 2002, 2005 en 2008.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase II. Dijkring 41 Land van Maas en Waal, dijktrajecten Weurt-Deest en West Maas en Waal oost en west. Interne rapporten, Waterschap Rivierenland, Tiel. Dijktraject Weurt-Deest: beschrijving van 0-situatie in 1995 en zes monitoringrondes in 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 en 2008. Dijktraject West Maas en Waal oost en west: beschrijving van 0-situatie in 2002 en drie monitoringrondes in 2004, 2006 en 2008.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase II. Dijkring 39 Alem. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van 0-situatie in 2001 en drie monitoringrondes in 2003, 2005 en 2008.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase II. Dijkring 38 Bommelerwaard. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van 0-situatie in 1998 en vier monitoringrondes in 2000, 2002, 2005 en 2008.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase I. Dijkring 24 Land van Altena. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van 0-situatie in 2006 en de eerste monitoringronde in 2008.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Civieltechnische kwaliteit van twee dijktrajecten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Hondsbossche en Pettemer Zeewering en Texel. Interne rapporten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam.
  Vegetatietypen, beheer en civieltechnische kwaliteit van twee dijktrajecten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Civieltechnische kwaliteit van vijf dijkvakken van Waterschap Rivierenland: dijktrajecten Druten-Dreumel, Heumen-Wijchen, Heerewaardense Afsluitdijk en Maasdijk Heerewaarden, Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden. Interne rapporten, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Vegetatietypen, beheer en civieltechnische kwaliteit van vijf dijkvakken van Waterschap Rivierenland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkring 48 van Waterschap Rijn en IJssel. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Vegetatietypen, beheer en civieltechnische kwaliteit van dijkring 48 in Waterschap Rijn en IJssel. Vergelijking van de 1e monitoringronde in 2007 met de 0-situatie in 2005.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2008
  Veiligstellingplan Rapunzelklokje bij sluizencomplex Weurt. Intern rapport. In opdracht van BAM Wegen bv, regio Oost, Apeldoorn.
  Inventarisatie wettelijk beschermde plantensoort Rapunzelklokje op sluizencomplex Weurt en advisering ten behoeve van het behoud van de soort en de ontwikkeling van een levensvatbare populatie in een optimaal ingericht en beheerd biotoop.

2007

 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase 1. Dijkring 43 voormalig Polderdistrict Betuwe. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Beschrijving van 0-situatie in 2002/2003, 2e monitoringronde in 2004/2005 en 3e monitoringronde in 2007.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase 1. Dijkring 43 voormalig Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van 0-situatie in 2004 en 2e monitoringronde in 2007.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase 2. Dijkring 40 Heerewaarden, dijkvakken Heerewaardense Afsluitdijk en Maasdijk Heerewaarden. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van vegetatieontwikkeling en civieltechnische kwaliteit in fase 1 en 2 van
  monitoringonderzoek.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase 2. Dijkring 41 Land van Maas enWaal, dijktraject Afferden-Dreumel hmp 192,5-383,9. Intern rapport,
  Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van vegetatieontwikkeling en civieltechnische kwaliteit in fase 1 en 2 van monitoringonderzoek.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Monitoring rivierdijkvegetatie fase 2. Dijkring 41 Land van Maas en Waal, dijkvakken Heumen en Wijchen hmp -4,65-264,50. Intern rapport,
  Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving van vegetatieontwikkeling en civieltechnische kwaliteit in fase 1 en 2 van monitoringonderzoek.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van acht dijkvakken tussen Medemblik en Hoorn. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands
  Noorderkwartier, Edam. Beschrijving van de vegetatie en beoordeling van de civieltechnische kwaliteit van acht dijkvakken in dijkring 13 langs
  het IJsselmeer en Markermeer in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkring 16, 23 en 24 van Waterschap Rivierenland. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Beschrijving van de vegetatie en beoordeling van de civieltechnische kwaliteit van de dijken in dijkring 16, 23 en 24 van Waterschap Rivierenland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2007
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van dijkring 47 en 50 van Waterschap Rijn en IJssel. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem. Vegetatietypen, beheer en civieltechnische kwaliteit van dijkring 47 en 50 in Waterschap Rijn en IJssel.
 • De Groen, R.A.M. & C.I.J.M. Liebrand, 2007
  Het Snoepbos in Weurt. Aanpassingen van het ontwerp, beheer en onderhoud en openstelling. Intern rapport, Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen, Beuningen. Aanpassing van het ontwerp en het beheer- en onderhoudsplan ten behoeve van een spoedige openstelling voor het publiek.

2006

 • Liebrand, C.I.J.M., 2006
  Monitoring rivierdijkvegetatie: voormalig Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving 0-situatie van 1e fase monitoring 2006 tot en met 2010.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2006
  Monitoring rivierdijkvegetatie: voormalig Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel. Beschrijving 0-situatie van 1e fase monitoring 2006 tot en met 2010.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2006
  Monitoring dijkvegetatie Waterschap Rivierenland, 1e fase 1995 tot en met 2006: 3 dijkvakken. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M. & A.A.M. de Goeij, 2006
  Pilot differentiatie in maaien van watergangen: 0-situatie in de vegetatieontwikkeling. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Vegetatieonderzoek aan 11 watergangen in 2 rayons in Waterschap Rivierenland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2006
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van vijf dijkvakken tussen Hoorn en Monnickendam. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Alkmaar.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2006
  Primaire waterkeringen: vegetatietypen en beheer. Waterschap Rijn en IJssel. Intern rapport Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Aangetroffen en mogelijke vegetatietypen en huidig en aangepast beheer op 104 km dijklengte in Waterschap Rijn en IJssel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2006
  Monitoring dijkvegetatie Waterschap Rivierenland, 2e fase 2004 tot en met 2010: 5 dijkvakken. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Waterschap Rivierenland, Tiel.

2005

 • Liebrand, C.I.J.M., 2005
  Monitoring dijkvegetatie. 16 dijkvakken in voormalig Polderdistrict Betuwe, 2002 tot en met 2007. Intern rapport (voortgangsrapportage), Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2005
  Monitoring dijkvegetatie Waterschap Rivierenland, 1e fase 1995 tot en met 2004: 6 dijkvakken. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2005
  Monitoring rivierdijkvegetatie Waterschap Rijn en IJssel: 0-situatie. Intern rapport, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  Vegetatieonderzoek op 104 km dijklengte in Waterschap Rijn en IJssel.
 • Liebrand, C.I.J.M. & A.A.M. de Goeij, 2005
  Pilot differentiatie in maaien van watergangen: 0-situatie in de vegetatieontwikkeling. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
  Vegetatieonderzoek aan 63 watergangen in 7 rayons in Waterschap Rivierenland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2005
  Opmerkingen met betrekking tot het beheer van de primaire waterkeringen van Waterschap Rijn en IJssel. Interne notitie Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem. Opmerkingen naar aanleiding van de bevindingen tijdens het vegetatieonderzoek.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2005
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van vijf dijkvakken tussen Monnickendam en Amsterdam. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Alkmaar.Liebrand, C.I.J.M., 2005
  Civieltechnische kwaliteit van 7 dijkvakken van Waterschap Rivierenland. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., R.A.M. de Groen & G. Smit, 2005
  Weeshuis van het landschap Zaltbommel/Maasdriel. Provincie Gelderland.
  In: De Gouden Piramide 2004. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap Stedenbouw, Landschap, Infrastructuur. Uitgeverij 010.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2005
  Monitoring dijkvegetatie: drie dijkvakken in voormalig Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, 2004 tot en met 2009. Eerste opname uit serie van drie. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.

2004

 • Liebrand, C.I.J.M., 2004
  Actieplan stroomdalflora. Op weg naar een soortbeschermingsplan voor de stroomdalflora. Intern rapport, Provincie Gelderland, Arnhem. Aan de hand van 3552 vegetatieopnamen, gemaakt tussen 1910 en 2002, is nagegaan waar het zwaartepunt van de verspreiding van de stroomdalsoorten binnen de provincie Gelderland ligt, wat de belangrijkste biotopen zijn en hoe het de stroomdalsoorten is vergaan tussen 1910 en 2002.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004
  Monitoring dijkvegetatie: dijktraject Afferden-Dreumel, tweede fase. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Vreugdenhil, R. & C.I.J.M. Liebrand, 2004
  Inventarisatie vegetatie Delflandsedijk. Vegetatie- en civieltechnisch onderzoek ten behoeve van 5-jaarlijkse veiligheidstoets. I.o.v. Hoogheemraadschap van Delfland. Intern rapport, Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004
  Monitoring dijkvegetatie: zes dijkvakken, 1995 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004
  Monitoring dijkvegetatie. Elf dijkvakken in voormalig Polderdistrict Betuwe, 2002 tot en met 2006. Intern rapport (voortgangsrapportage), Polderdistrict Betuwe.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004. Jacobskruiskruid, een giftige plant. Interne notitie Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004
  Bescherming flora A73-zuid in WP 2 & 3, plan van aanpak. Interne notitie Ecologisch adviesbureau EcoLogica, Waalre.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004. Civieltechnische kwaliteit van 15 dijkvakken in voormalig
  Polderdistrict Betuwe. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004
  Delflandse- en Schielandsedijk: civieltechnische kwaliteit. In opdracht van Geofox, Tilburg, bestemd voor Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2004
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van vijf dijkvakken in de Kop van Noord-Holland. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend.

2003

 • Liebrand, C.I.J.M., 2003
  Monitoring dijkvegetatie. Dertien dijkvakken in voormalig Polderdistrict Betuwe, 2002 tot en met 2007. Intern rapport (voortgangsrapportage), Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2003
  Vegetatie en civieltechnische kwaliteit van de waterkeringen op Texel. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2003
  Monitoring ecologisch rietbeheer langs het Waard- en Groetkanaal, 1999-2003. Intern rapport (eindrapportage), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2003
  Vegetatieonderzoek ten behoeve van beheeradvies. Vier polders: Dijkpolder, Duifpolder, Commandeurspolder en Aalkeet-Buitenpolder. I.o.v. en i.s.m. Geofox, adviesbureau voor bodem, water & milieu. Intern rapport, Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.
 • Liebrand, C.I.J.M., G.B. Smit & R.A.M. de Groen, 2003
  Bermproject N322. Inrichting en beheer van enkele bermen langs de N322. Basis-rapport, bestek in RAW met tekeningen en beheerplan. Interne rapporten, Provincie Gelderland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2003
  Civieltechnische kwaliteit van 11 dijkvakken in voormalig Polderdistrict Betuwe. Intern rapport, Waterschap Rivierenland, Tiel.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2003
  Civieltechnische kwaliteit van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2003
  Monitoring dijkvegetatie: diverse trajecten, 1997 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Waterschap Rivierenland.

2002

 • Nieuwboer, P.H. & C.I.J.M. Liebrand, 2002
  Veiligheidstoets en monitoring van de vegetatie op waterkeringen in beheer bij Uitwaterende Sluizen. Intern rapport, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2002
  Monitoring ecologisch rietbeheer langs het Waard- en Groetkanaal, 1999-2003. Intern rapport (voortgangsrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2002
  Monitoring dijkvegetatie: diverse trajecten, 1997 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2002
  Monitoring
  dijkvegetatie. Elf dijkvakken in voormalig Polderdistrict Betuwe, 2002 tot en met 2006. Intern rapport (voortgangsrapportage), Polderdistrict Betuwe.
 • Zwanenburg, J.G. & C.I.J.M. Liebrand, 2002. Bevertjes over de brug. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor verplaatsing van een waardevolle vegetatie op de taluds van de Verbindingsweg te Maarssen. Intern rapport, Gemeente Maarssen.

2001

 • Liebrand, C.I.J.M., M.C. Scherpenisse-Gutter, P.J.M. Verbeek, G.M.T. Peeters & A.A.M. de Goeij, 2001
  Evaluatie van natuurvriendelijk maaibeheer langs rijkswegen in Limburg, 1993-2001, herhalingsonderzoek. Intern rapport, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Limburg.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2001
  Monitoring dijkvegetatie: diverse trajecten, 1997 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2001
  Monitoring vegetatie IJsselmeer- en Markermeerdijken: 2 proeftrajecten, 1997 tot en met 2001. Intern rapport (eindrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2001
  Monitoring ecologisch rietbeheer langs het Waard- en Groetkanaal, 1999-2003. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.

2000

 • Liebrand, C.I.J.M., M.J.M.R. Vocks, A.A.M. de Goeij & M.C. Scherpenisse-Gutter, 2000
  Tweede opname van de ondergroei in het Meetnet Bosvitaliteit. Intern rapport, Expertisecentrum van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
 • Liebrand, C.I.J.M., M.J.M.R. Vocks, A.A.M. de Goeij & M.C. Scherpenisse-Gutter, 2000
  Tweede opname van de ondergroei in 14 level II locaties van het EU meetnet voor de monitoring van bossen. Intern rapport, ALTERRA b.v., research instituut voor de groene ruimte, Wageningen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2000
  Resultaten inzaai versterkte rivierdijken 1996-1999. Folder, in opdracht van Biodivers b.v. Gouda, met dank aan Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2000
  Inventarisatie ten behoeve van herstel Nieuw Fort Sint Andries. Intern rapport, Provincie Gelderland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2000.
  Beheersplan voor Weide Oude Rijnstrangen. Intern rapport, Provincie Gelderland.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2000
  Monitoring dijkvegetatie: diverse trajecten, 1997 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2000
  Monitoring vegetatie IJsselmeer- en Markermeerdijken: 4 proeftrajecten, 1996 tot en met 2000. Intern rapport (eindrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.
 • Liebrand, C.I.J.M., 2000
  Monitoring ecologisch rietbeheer langs het Waard- en Groetkanaal, 1999-2003. Intern rapport (voortgangsrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.

1999

 • Liebrand, C.I.J.M., 1999Restoration of species-rich grasslands on reconstructred river dikes. Dissertatie, Landbouwuniversiteit Wageningen.
  Analoge kopie naar pdf. Zie: http://www.zodenaandedijk.com/artikelen/WUR_198965_Proefschrift_CIJM_Liebrand_1999.pdf
 • Liebrand, C.I.J.M., 1999
  Probleemsoorten langs de A-73, traject hmp. 46,000 – 78,350: herhalingsonderzoek. Intern rapport, Rijkswaterstaat dienstkring Venlo-Wegen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1999
  Monitoring dijkvegetatie: traject Weurt-Deest, 1995 tot en met 1999. Intern rapport (eindrapportage), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1999. Monitoring dijkvegetatie: diverse trajecten, 1997 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1999
  Monitoring vegetatie IJsselmeer- en Markermeerdijken: 6 proeftrajecten, 1996 tot en met 2001. Intern rapport (voortgangsrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1999
  Monitoring ecologisch rietbeheer langs het Waard- en Groetkanaal, 1999-2003. Intern rapport (voortgangsrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.

1998

 • Liebrand, C.I.J.M., 1998
  Probleemsoorten langs de A-73, traject hmp. 46,000 – 78,350. Intern rapport, Rijkswaterstaat dienstkring Venlo-Wegen. Liebrand, C.I.J.M., 1998. Ecologische waarden van de Javabuurt in Nijmegen. Intern rapport, Gemeente Nijmegen.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1998
  Monitoring dijkvegetatie: traject Weurt-Deest, 1995 tot en met 1999. Intern rapport (voortgangsrapportage), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1998
  Monitoring dijkvegetatie: diverse trajecten, 1997 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1998
  Monitoring vegetatie IJsselmeer- en Markermeerdijken: 6 proeftrajecten, 1996 tot en met 2001. Intern rapport (voortgangsrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.

1997

 • Liebrand, C.I.J.M., 1997
  Vegetatie op de Maasbandijk, traject Heumen, 0-situatie, 1997. Intern rapport, Polderdistrict Groot Maas en Waal, 27 pp.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1997
  Monitoring dijkvegetatie: traject Weurt-Deest, 1995 tot en met 1999. Intern rapport (voortgangsrapportage), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1997
  Monitoring dijkvegetatie: diverse trajecten, 1997 tot en met 2006. Interne rapporten (voortgangsrapportages), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1997
  Monitoring vegetatie IJsselmeer- en Markermeerdijken: 6 proeftrajecten, 1996 tot en met 2001. Intern rapport (voortgangsrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.

1996

 • Laan, P. van der, M. Dekker & C.I.J.M. Liebrand, 1996
  Dijken in de Hoeksche Waard: ecologische schakels in wording?
  Mogelijkheden voor inrichting en beheer van de dijken in de Hoeksche
  Waard. Rapport nr. 114, Wetenschapswinkel, Landbouwuniversiteit,
  Wageningen, 61 pp. ISBN 90-6754-451-5. Anoniem, 1996. Aanleg en beheer
  van rivierdijken. Terugkeer van soortenrijk grasland door gerichte
  maatregelen. Polderdistrict Groot Maas en Waal en Provincie Gelderland,
  16 pp. Brochure. Samengesteld door C.I.J.M. Liebrand.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1996
  Inrichting en beheer van de geluidswal tussen woonuitbreiding De Waluwe en de Steenweg in Zaltbommel. Intern rapport, Technische Dienst gemeente Zaltbommel.
 • Liebrand, C.I.J.M. & K.V. Sýkora, 1996
  Restoration of semi-natural, species-rich grasslands on river dikes
  after reconstruction. Ecological Engineering 7 (1996) pp. 315-326.
  Elsevier Science B.V. Liebrand, C.I.J.M., 1996. Monitoring
  dijkvegetatie: traject Weurt-Deest, 1995 tot en met 1999. Intern rapport
  (voortgangsrapportage), Polderdistrict Groot Maas en Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1996
  Monitoring vegetatie IJsselmeer- en Markermeerdijken: 6 proeftrajecten, 1996 tot en met 2001. Intern rapport (voortgangsrapportage), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noordhollands Noorderkwartier.

1995

 • Liebrand, C.I.J.M., 1995
  Monitoring dijkvegetatie: traject Weurt-Deest, 1995 tot en met 1999.
  Intern rapport (voortgangsrapportage), Polderdistrict Groot Maas en
  Waal.
 • Liebrand, C.I.J.M. & K.V. Sýkora, 1995
  Restoration of semi-natural, species-rich grasslands on river embankments after reconstruction. In: Verhoeven, J.T.A. (ed.), 1995. Ecological Engineering for Ecosystem Restoration. Rep. of a 2-day workshop, Zeist, pp. 37-50.

1993

 • Liebrand, C.I.J.M., 1993
  Vegetatie-ontwikkeling op verzwaarde rivierdijken. Effect van natuurtechnische maatregelen bij verzwaring van rivierdijken, 4 jaar na aanleg. Fase 1: 1987-1990. Intern rapport, vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde, Landbouwuniversiteit, Wageningen, 242 pp.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1993
  Vegetatie en erosiebestendigheid van de IJsselmeer- en Markermeerdijken. Intern rapport, Hoogheemraadschap van uitwaterende sluizen in Hollands Noorderkwartier, Edam, 93 pp.

1992

 • Liebrand, C.I.J.M. & K.V. Sýkora, 1992. Restoration of the vegetation of river embankments after reconstruction. In: Aspects of Applied Biology 29, 1992. Vegetation management in forestry, amenity and conservation areas, pp. 249-256.

1988

 • Sýkora, K.V. & C.I.J.M. Liebrand, 1988
  Revegetation of river dikes and techniques for encouragements of species-rich grassland. In: Aspects of Applied Biology 16, 1988. The practice of weed control and vegetation management in forestry, amenity and conservation areas, pp. 9-18.

1987

 • Sýkora, K.V. & C.I.J.M. Liebrand, 1987. Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties. Intern rapport, vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde, Landbouwuniversiteit, Wageningen, 194 pp.

1983

 • Liebrand, C.I.J.M., 1983
  Zure regen; ontstaan en gevolgen voor het bos. Doctoraalscriptie Afdeling Botanie, sectie Biologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 35 pp.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1983. Onderzoek naar de syntaxonomie en de synoecologie van het Lolio-Potentillion anserinae tx. 1947 in enkele transecten in Zeeland. Doctoraalonderzoek Afdeling Geobotanie, Sectie Biologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 62 pp.

1982

 • Heyligers, W. & C.I.J.M. Liebrand, 1982.Macrofyten-en macrofaunagemeenschappen in vennen. Basisrapport Project E.K.O.O. nr. 8. Provinciale Waterstaat Overijssel. Doctoraalonderzoek Vakgroep Natuurbeheer, Landbouwhogeschool Wageningen, verslagnr. 762, 95 pp.
 • Liebrand, C.I.J.M., 1982. Een palynologisch onderzoek van een geologisch profiel uit een verlaten Maasarm ten westen van Oeffelt in Noord-Limburg. Doctoraalonderzoek Afdeling Biogeologie, Sectie Biologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 87 pp.

1981

 • Mertens, L. & C.I.J.M. Liebrand, 1981. Dominantie en diversiteit in een aantal vegetatietypen op Terschelling. Doctoraalonderzoek Afdeling Geobotanie, Sectie Biologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 88 pp.