Waterkeringen

Kenniscentrum Groene Waterkeringen
Sinds 1996 is EurECO adviseur op het gebied van dijken bij vrijwel alle dijkbeherende waterschappen in Nederland. EurECO verzorgt bij deze waterschappen zowel vegetatieonderzoek op de primaire waterkeringen in de vorm van monitoring als in de vorm van eenmalig onderzoek.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van diverse typen primaire en regionale waterkeringen:

  • Zeedijken
  • Meerdijken
  • Rivierdijken
  • Maaskades
  • Regionale keringen langs grote kanalen en beken (kaden)

Sinds 1996 heeft EurECO een uitgebreid archief opgebouwd met vegetatiebeschrijvingen en foto’s van honderden locaties op alle typen dijken, waarvan vele in tijdreeksen (monitoring). Op een groot aantal locaties is ook de civieltechnische kwaliteit bepaald met behulp van de methodieken zoals beschreven in de LTV’s , de VTV 2004 en 2006 en, sinds 1 januari 2017, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017).

Veel informatie en fotomateriaal van de afgelopen onderzoeken is verzameld in de website www.zodenaandedijk.com, opgezet en onderhouden door EurECO.

Daarnaast is EurECO betrokken bij de oprichting en het regelmatig aanvullen van de website www.handreikinggrasbekleding.nl.

Sinds 2015 is er naast de functie waterveiligheid ook de functie biodiversiteit bij gekomen voor de dijken. Veel waterschapsbesturen hebben zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Green Deal. EurECO wordt steeds vaker benaderd met de vraag naar advies om de biodiversiteit op de dijken te verhogen. Een methode om dat te bereiken en die steeds vaker wordt toegepast is gefaseerd maaibeheer. Er zijn verschillende vormen van gefaseerd maaibeheer die echter alleen maar werken wanneer ze op de juiste wijze worden toegepast. Monitoring van lopende projecten met gefaseerd maaibeheer moet aantonen welke vorm van gefaseerd maaibeheer en welke wijze van toepassing het beste resultaat oplevert.