Algemeen

Waterstaatkundige fuctie
Nederland blijft boven water bij de gratie van de dijken. Nederland heeft veel typen dijken met elk hun eigen karakter en specifieke eigenschappen. Essentieel voor de waterstaatkundige functie van de dijken is de stabiliteit en de erosiebestendigheid. De stabiliteit dient op twee niveau’s voldoende te zijn: zowel de macrostabiliteit als de microstabiliteit. De erosiebestendigheid betreft met name de bovenste 20 cm van het dijkprofiel.

Veendijken
De totale lengte aan dijken in Nederland bedraagt ca. 17.500 km. Hiervan bestaat 3.558 km uit primaire dijken en 14.000 km uit secundaire dijken. Van de secundaire dijken bestaat een kwart, 3.500 km, uit zogenaamde veendijken.
De extreem droge zomer van 2003 heeft ervoor gezorgd dat vooral in Noord- en Zuid-Holland en Friesland veel dijken te zeer zijn verdroogd en verzwakt om grote hoeveelheden water te kunnen verwerken.

Rivierdijken nu hoog genoeg
De dijken langs de rivieren in Nederland zijn nu hoog genoeg. Deze conclusie wordt getrokken uit een jarenlange studie naar de gevolgen van extreem hoogwater in het stroomgebied van de Rijn. De resultaten van de studie, die door Noordrijn-Westfalen, Gelderland en Rijkswaterstaat is uitgevoerd, werden in september 2004 gepresenteerd tijdens de Vierde Hoogwater-conferentie in het Duitse Rees.
Rijkswaterstaat ging er tot nu toe vanuit dat op lange termijn een hoeveelheid van 18.000 kuub water per seconde Nederland binnen zou kunnen stromen bij Lobith. Uit het onderzoek is gebleken dat meer dan 16.500 kuub niet mogelijk is, ook als rekening wordt gehouden met de effecten van een mogelijke klimaatverandering. Dit houdt in dat de rivierdijken niet meer hoeven te worden verhoogd.
Wel zal het programma Ruimte voor de Rivier onverkort worden uitgevoerd. Dat betekent dat tot 2015 op tal van plaatsen langs Rijn, Waal en IJssel uiterwaarden worden afgegraven en dijken worden teruggelegd.

Onderzoek door EurECO
EurECO verricht sinds 1996 onderzoek aan de vegetatie van dijken in heel Nederland. Daarnaast verricht EurECO civieltechnisch onderzoek aan dijkvegetaties en -taluds. Bij het civieltechnisch onderzoek worden, waar mogelijk, medewerkers van de waterschappen ingeschakeld.
Bij het onderzoek aan de stabiliteit en erosiebestendigheid van de dijken werkt EurECO vaak samen met een middelgrote en grote adviesbureau’s. De grotere adviesbureau’s beschikken vaak over geavanceerde lasertechnieken waarmee dijken op efficiente wijze kunnen worden onderzocht op de aanwezigheid van scheuren en andere holle ruimtes in dijken.