Dijkfauna

Soortenrijk hooilandFuncties
Dijken hebben op de eerste plaats een waterstaatkundige functie: de dijken beschermen het achterland tegen overstroming. Daarnaast hebben dijken een natuurfunctie: op dijken kunnen ecologisch waardevolle graslanden voorkomen die tal van zeldzame planten en dieren herbergen.

Dagvlinders
KoninginnepageDe vegetatie op de dijken langs de grote rivieren bestaat vanouds uit bloemrijk, half-natuurlijk grasland. Plantensoorten die vooral in het gebied van de grote rivieren voorkomen worden stroomdalplanten genoemd. Een belangrijke eigenschapschap van stroomdalgrasland is dat het extreem bloemrijk is. Hiervan profiteren vooral de dagvlinders, maar ook diverse andere groepen van insecten. In juli 2006 zijn op de dijken in de Ooijpolder ten oosten van Nijmegen diverse Koninginnepages waargenomen, met name op de delen van de dijken die vroeg zijn beweid (april en mei) en die vanaf half juni volop stonden te bloeien. Naast de Koninginnepage komen er nog vele andere vlindersoorten voor op bloemrijke dijken, waaronder de Gehakkelde aurelia, het Icarusblauwtje, de Distelvlinder en de Kleine vos.

Koninginnepage  Kleine Vos  Gehakkelde Aurelia   Distelvlinder   Icarusblauwtje