Veiligheidstoetst

In de Wet op de Waterkering die op 15 januari 1996 van kracht is geworden is vastgelegd dat de primaire waterkeringen elke 5 jaar moeten worden getoetst. Op 13 januari 2003 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de resultaten van de eerste toetsronde (1996-2001) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten
Alle primaire waterkeringen zijn getoetst. Dat wil zeggen dat er is gekeken of zij voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidsnorm. In totaal gaat het om 3.558 km primaire waterkeringen.

Veiligheidstoets primaire Waterkeringen:
• veilig 1.792 km (50%)
• geen oordeel 1.217 km (35%)
• onveilig 549 km (15%)

Primaire waterkeringen die niet aan de norm voldoenUit de toetsing blijkt dat 50% van de primaire waterkeringen aan de norm voldoet. In totaal voldoet 15% (549 km) nog niet aan de norm (zie ook onderstaande figuur). Van het grootste deel hiervan (535 km) was dit al langer bekend. Aan deze waterkeringen wordt al gewerkt. Het gaat hier om onderdelen van het Deltaplan Grote rivieren die nog niet zijn afgerond (165 km), om zee- en meerdijken waarvan de steenzettingen nog moeten worden versterkt (290 km) en om delen van de waterkering langs het Markermeer (80 km). Van de resterende 14 km waterkering bleek tijdens de eerste toetsronde dat ze niet aan de norm voldoen. Het betreft hier 11 km waterkering in de Krimpenerwaard, 2 km waterkering in de Kop van Noord-Holland en 1 km waterkering in Nijmegen. Resultaten toetsingsronde 1996-2001 Van 35% van de primaire waterkeringen waren onvoldoende gegevens beschikbaar om een eindoordeel te kunnen geven. Momenteel wordt hard gewerkt door de beheerders om deze gegevens te verzamelen.

Kosten dijkverbetering
Op grond van het huidige inzicht in de toestand van de waterkeringen worden de totale kosten van de verbetering van de primaire waterkeringen geraamd op ruim 4 miljard euro.